Achter de schermen

De CFO Day is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét evenement van en voor de financiële top in Nederland, met de benoeming CFO of the Year onder de beursgenoteerde AEX-ondernemingen als hoogtepunt. De selectie van de winnaars van dit jaar is in volle gang. Een kijkje achter de schermen.

De CFO of the Year-verkiezing van 2007 ligt nog vers in het geheugen. Toen was Jean-Marc Huët van Numico winnaar in de categorie AEXbeursgenoteerde ondernemingen en Cees van Rijn (Nutreco) in de categorie AMX, AScX en overige.

Bij de niet-beursgenoteerde bedrijven was dit Ronald van der Mark (Maxeda). En dit jaar? Wie wordt CFO of the Year 2008? Dat wordt bekendgemaakt tijdens de CFO Day op 12 juni.

Tot dan wordt er hard gewerkt aan de voorselectie en selectie van de kandidaten, om vervolgens tot een definitieve keuze te komen van de winnaars in een van de drie categorieën AEX-beursgenoteerd, genoteerd aan de AMX, AScX & overige, en niet-beursgenoteerd.

Voor de CFO’s van de beursgenoteerde ondernemingen geldt een selectieproces dat uit twee fasen bestaat, te weten een preselectie en een onderzoek ter bepaling van de uiteindelijke winnaar. Bij de preselectie golden (naast een beursnotering) de volgende criteria.

De CFO moet ten minste twee jaar in dienst zijn. De onderneming dient te zijn opgenomen in de AEX, AMX of AScX & overige En, in de derde plaats, de CFO moet werkzaam zijn bij een bedrijf dat in het achterliggende jaar op basis van het Nationale Investor Relations (IR)-onderzoek van Rematch volgens professionals als investmentmanagers, analisten en de financiële pers tot de top-5 in zijn categorie behoort.

Uiteraard wordt evenals vorig jaar ook onderzoek naar de interne bedrijfsprocessen gedaan. Die moeten vanzelfsprekend ook voortreffelijk zijn. Met de waardering van de IR van de beursgenoteerde bedrijven door professionals als investmentmanagers, analisten en de pers is tevens een deel van de representatieve taken van de board en dus ook van de CFO’s meegenomen.

In het IRcijfer zijn impliciet opvattingen over de financiële reputatie (zoals ondernemingsdoelstellingen en -strategie), de communicatie met de financiële wereld en de aantrekkelijkheid van het aandeel meegenomen. Op basis van de IR-cijfers zijn van de AEX, de AMX en de AScX en overige de best presterende bedrijven genomineerd, en daarmee in één moeite door ook de CFO’s die hun bedrijf het beste weten te vertegenwoordigen.

Behalve de CFO’s in de kantlijn van dit artikel behoorden René Hooft Graafland (Heineken, AEX), John Eijgendaal (Aalberts Industries, AMX/AScX & Overige) en Dick van der Kroft (Heijmans, AMX/AScX & Overige) tot de geprenomineerden.

De beursgenoteerde bedrijven waarvan de CFO is genomineerd, zijn vervolgens benaderd om hun medewerking aan een nader, op de interne organisatie gericht, onderzoek van Rematch te verlenen. De uiteindelijke rangorde wordt bepaald op grond van een interne score (bijdrage financiële discipline gemeten naar verschillende criteria) en een externe score (opiniepeiling bij analisten, investmentmanagers en niet-genomineerde CFO’s).

Deze twee schaalonafhankelijke scores worden gerangschikt op basis van de uitkomsten en krijgen elk een gewicht van 50 procent. Het aldus verkregen cijfer bepaalt de onderlinge finale rangorde. De interne score wordt bepaald op basis van een aantal aandachtsgebieden waarop de bijdrage van de financiële discipline tot uitdrukking komt.

Daarbij kan onder meer worden gedacht aan werkkapitaalbeheer, verbetering van de kostenstructuur, snelheid van de (interne) rapportages, complexiteit van de markt en de organisatie, portefeuille van de CFO en niet-periodieke, respectievelijk standaardacties van de CFO/financiële afdeling.

De externe beoordeling die gelijktijdig met het interne onderzoek wordt gehouden, heeft betrekking op de company score (met vragen over financieel beleid, corporate governance en de kwaliteit van de corporate disclosure) en een persoonlijke score voor de CFO (met vragen over diens vakmatige kennis, kennis over zijn bedrijf en de promotie van zijn onderneming).

Al met al is dit een goede procedure, zegt Bob Out, directeur van Rematch. “Het is belangrijk om een evenwicht te bewaren tussen enerzijds de consistentie van een vergelijking in de tijd en anderzijds de versie van het onderzoek die het meest up-to-date is.

Met andere woorden, de balans te vinden tussen consistentie en geloofwaardigheid. Dat is hierbij gelukt.” Desondanks zijn er wellicht verbeteringen mogelijk, zegt Out. Hij zou vooral de explicitering van ondernemingsdoelstellingen, strategie en beleid (het begrijpen hoe en waar de waarde wordt gecreëerd en valkuilen worden vermeden) sterker willen laten wegen.

Immers: “Een goed functioneren van de financiële functies (zoals financiële planning en analyse, managementrapportage, accounting, financiële IT-systemen, de vermogensstructuur, belasting en, tenslotte, risicomanagement) wordt tegenwoordig vooral gezien als een noodzakelijke voorwaarde, omdat anders de geloofwaardigheid van de CFO al in twijfel wordt getrokken.”

Vanuit de markt wordt volgens hem meer en meer gelet op:

• het meten van de mate van betrokkenheid bij de directe verantwoordelijkheid van de ondernemingsprestatie en het inzichtelijk maken van de drivers van die ondernemingsprestatie en de redenen waarom (de prestatie-audit)

• de hoeveelheid tijd die intern met de CEO en hoofden van businessunits wordt gespendeerd ten behoeve van dezelfde prestatie-audit

• de mate van betrokkenheid in de corporate-governanceontwikkeling van de onderneming in relatie tot het businessmodel dan wel in relatie tot de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders: de governance-audit. Plus de tijd die de CFO inruimt voor overleg op dit terrein, bijvoorbeeld met de legal council.

Deze onderwerpen zouden in de ogen van Out ook in het onderzoek duidelijker naar voren kunnen komen.

ANDER PAD
Voor de selectie van de CFO of the Year van de niet-beursgenoteerde ondernemingen wordt een ander pad bewandeld. Om in aanmerking te komen voor de titel dient een onderneming in de eerste plaats een jaaromzet van minimaal 250 miljoen euro te hebben.

Ook moet de CFO ten minste twee jaar in functie te zijn. Het volgende schema is gevolgd. Er is een brutolijst van 30 CFO’s per categorie samengesteld met input van sponsors en andere marktpartijen en de redactie van Chief Financial Officer.

Aan deze CFO’s is bij wijze van eerste screening een websurvey van The Hackett Group voorgelegd. Op basis van de antwoorden op de websurvey zijn 7 geprenomineerden uitgekozen. Deze geprenomineerden hebben een verdiepingsvragenlijst toegestuurd gekregen.

The Hackett Group kijkt naar de score op KPI’s, zoals ‘Kosten van de finance functie als procent van de omzet’, ‘Aantal fte’s ten opzichte van de omzet’. En, vult Michel van Wijngaarden, directeur van The Hackett Group Benelux aan: “De score van een genomineerde op deze KPI’s wordt vergeleken met de Hackett-database, en de genomineerde met de kleinste afwijking (positief of negatief) ten opzichte van onze World Class-definitie krijgt de hoogste waardering.

Daarnaast wordt ook bekeken hoe de financiële functie is ingericht en wordt bestuurd in termen van ERP-gebruik, SCOA, plannings- en budgetteringsmethodiek en dergelijke. Ten slotte wordt een project dat onder leiding van de CFO is uitgevoerd besproken en gescoord op kwantitatieve bijdrage en kwalitatieve bijdrage voor de organisatie als geheel.”

Op grond van de antwoorden van de geprenomineerden is de lijst van genomineerde CFO’s tot stand gekomen. Aan ieder van hen neemt The Hackett Group een interview af. Bovendien is met deze kandidaten een gezamenlijk rondetafelgesprek georganiseerd.

De uitkomst van het interview draagt voor 80 procent bij aan het uiteindelijke resultaat, de deelname aan het rondetafelgesprek voor 20 procent. Een goede procedure, zegt Van Wijngaarden. “Niet ieder niet-beursgenoteerd bedrijf publiceert een jaarverslag, soms wordt zelfs de omzet of het aantal medewerkers niet genoemd op de website van een niet-beursgenoteerd bedrijf.

Je moet dus zorgen dat ze zich aanmelden of worden voorgedragen. Het liefste allebei, maar gezien de Nederlandse cultuur zullen veel bedrijven aarzelen: ze willen niet borstklopperig overkomen. Bedrijven zullen dus veelal worden aangedragen door derden.

Daar is niets op tegen, ook niet als sponsors dit doen: die zullen zorgen dat ze hun beste klanten voordragen.” “De uitslag is natuurlijk een momentopname. Maar de cijfers en KPI’s waarop de uitslag is gebaseerd, zijn wel het resultaat van ten minste twee jaar werken”, gaat Van Wijngaarden verder.

En dat resultaat mag er zijn: “De CFO’s die dit jaar genomineerd zijn, ontlopen elkaar weinig, minder dan in voorgaande jaren. En ze zitten allemaal in de buurt van de World Class-categorie: ze hebben een zeer goed presterende financiële functie ingericht. Wie wint, is echt een zeer goede CFO!”

Genomineerden voor CFO of the Year Award 2008

beursgenoteerde ondernemingen AEX
Akzo Nobel – Rob Frohn
Philips – Pierre-Jean Sivignon
Randstad – Robert-Jan van de Kraats
TomTom – Marina Wyatt

AMX/AScX & overige
BAM Groep – Jan Ruis
Beter Bed – Ric van der Woude
Imtech – Boudewijn Gerner
Nutreco Holding – Cees van Rijn
OPG Groep – Frans Eelkman Rooda
Sligro Food Group – Huub van Rozendaal
Vopak – Jack de Kreij

niet-beursgenoteerde ondernemingen
AutoBinck Beheer – Michel Cornelissen
Econcern – Bernard van Holst
Jumbo Supermarkten – Ton van Veen
Koninklijke Swets & Zeitlinger Holding – Siebe van Elsloo
NXP Semiconductors – Peter van Bommel
TBI Holding – Willem Poldervaart
Vredestein Banden – Ton Tholens

Sponsors van deze special: ABN AMRO, Aon, Cognos, ConQuaestor, Delta Lloyd Groep, Grant Thornton, IBM, LeasePlan, Stibbe, Robert Walters en Verizon Business

Comité van aanbeveling
Evenals in voorgaande jaren vindt de verkiezing plaats onder toezicht van oud-minister van Sociale Zaken en oud-staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend, oud-voorzitter van de raad van bestuur van Fortis Eric van de Merwe, oud-Philips CFO Jan Hommen en oud-ABN AMRO CFO Tom de Swaan: zij hebben zich gebogen over de procedure en de weging bij de verkiezing.

Finance for Charity: veiling voor het goede doel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Ook voor de organisatie van de CFO Day, deelnemende partijen en CFO’s.

Dit heeft er in 2005 toe geleid dat er op de CFO Day met medewerking van veilinghuis Christie’s een eerste veiling voor het goede doel is georganiseerd. Genomineerde CFO’s en betrokken partners bieden hierbij belangeloos een dienst of product aan voor de veiling.

Meestal laat degene die het veilingstuk aanbiedt weten ten gunste van welk goed doel de opbrengst dient te komen. Zo kan de aanbieder van het veilingstuk het eigen corporate beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen versterken.

Soms wordt de opbrengst ter beschikking gesteld aan een nader te bepalen goed doel. Ook de organisator van de CFO Day, Alex van Groningen, stelt jaarlijks 10 procent van de verkochte kaarten ter beschikking aan het goede doel.

Om een en ander in goede banen te leiden is in 2007 de Stichting Finance for Charity opgericht. Deze stichting heeft zichzelf ten doel gesteld om via veilingen en inzamelingsacties geld in te zamelen voor goede doelen. Het afgelopen jaar is er ruim 50.000 euro ingezameld.

Tijdens het CFO Diner op 11 juni aanstaande zal de Stichting Finance for Charity opnieuw een veiling houden. In deze editie van Chief Financial Officer vindt u de veilingstukken die de genomineerde CFO’s dit jaar ter beschikking stellen.

Het bestuur doet langs deze weg een beroep op u ruimhartig te bieden zodat ook deze veiling voor het goede doel een groot succes wordt.

Gerelateerde artikelen