Aansprakelijk vermogen

Naast de balanstermen groepsvermogen en eigen vermogen treft men in de praktijk combinaties aan van eigen vermogen en componenten van vreemd vermogen die een zekere achterstelling in rangorde hebben ten opzichte van andere componenten van het vreemd vermogen.

Deze combinaties worden veelal aangeduid met ‘aansprakelijk vermogen’ of ‘garantievermogen’. De volgorde van de posten volgens de modellen voor de balans laten, zeker indien er voorzieningen zijn, geen ruimte om een aaneensluitende opsomming (tussentelling) op te nemen van posten die behoren tot het aansprakelijk vermogen.

Vermelding kan derhalve meestal met een noot onder de balans of in de toelichting plaatsvinden. In de praktijk wordt gevraagd of de volgende posten tot het aansprakelijk vermogen kunnen worden gerekend:

 

Aandeel van derden
In het algemeen is het onjuist om het aandeel derden tot het aansprakelijk vermogen te rekenen. Het aandeel van derden komt namelijk alleen voor in de geconsolideerde balans. Het vormt alleen aansprakelijk vermogen bij de betreffende meegeconsolideerde deelneming. Voor de overige crediteuren binnen het concern vormt het aandeel derden geen extra vermogen, tenzij er sprake is van door de meegeconsolideerde deelneming gestelde garanties.

• Achtergestelde langlopende schulden
Achtergestelde langlopende schulden kennen allerlei vormen. Afhankelijk van de inhoud van de achterstelling verschilt de zekerheid die concurrente crediteuren aan een dergelijke schuld kunnen ontlenen. Deze schulden kunnen in principe tot het aansprakelijk vermogen worden gerekend indien deze achterstelling inhoudt dat betaling van deze schulden pas plaatsvindt nadat alle niet achtergestelde schulden zijn voldaan. Posten met een kortlopend karakter behoren niet het aansprakelijk vermogen. Het kortlopende deel van een achtergestelde schuld kan derhalve niet worden gerekend tot het aansprakelijk vermogen.

 

• Voorziening latente belastingverplichtingen
Deze voorziening kan in going-concernsituaties in het algemeen niet tot het aansprakelijk vermogen worden gerekend. Slechts als op grond van een ongunstige ontwikkeling van de onderneming te verwachten is dat een voorziening voor latente belastingverplichtingen niet actueel zal worden, lijkt het verdedigbaar deze voorziening tot het aansprakelijk vermogen te rekenen.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Jaarverslag ism KPMG

Gerelateerde artikelen