Aan- en verkopen van deelnemingen in het kasstroomoverzicht

4 stappen informatiemanagement voor optimaal werkkapitaal
Grote- en middelgrote ondernemingen dienen een kasstroomoverzicht op te nemen in de jaarrekening. De doelstelling van een kasstroomoverzicht is bij te dragen aan het inzicht in de financiering van de activiteiten van de onderneming en de liquiditeit, solvabiliteit en de kwaliteit van het behaalde resultaat.

Een vraag is dan hoe aan- en verkopen van deelnemingen in het kasstroomoverzicht moeten worden verwerkt om aan dit inzicht te voldoen. De RJ stelt dat aan- en verkopen van deelnemingen onder investeringsactiviteiten moeten worden opgenomen.

Hetzelfde is van toepassing indien een onderneming wordt verworven door middel van een activa-passivatransactie. Het is niet toegestaan om de uit de vervallen of nieuwe consolidaties voortvloeiende mutaties in activa en passiva als kasstromen uit hoofde van die activa en passiva te presenteren.

Dit betekent onder meer dat de voor de deelneming betaalde goodwill niet afzonderlijk in het kasstroomoverzicht wordt opgenomen. Verworven activa en passiva inclusief de daarvoor betaalde goodwill worden onder verwerving groepsmaatschappijen (of deelnemingen) opgenomen.

De in de geconsolideerde deelnemingen aanwezige geldmiddelen worden hetzij op de aankoopprijs respectievelijk de verkoopprijs in mindering gebracht, hetzij afzonderlijk vermeld als onderdeel van de aansluiting tussen de nettokasstroom en de balansmutatie van de geldmiddelen.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Jaarverslag ism KPMG

Gerelateerde artikelen