70% allochtone huishoudens komt niet rond

fallback
Ruim 70% van de allochtone huishoudens zegt moeite te hebben met rondkomen. Bij Nederlanders in de grote steden ligt dit percentage op 37%.

Ook bij het beheren van de financiën zijn er verschillen die het NIBUD soms verontrustend vindt; vooral Turkse en Marokkaanse huishoudens kiezen minder voor verzekeringen en sparen ook minder en kopen veel vaker op afbetaling. Een opvallende gelijkenis met Nederlandse huishoudens is weer de manier waarop thuis beslist wordt over de financiën. In bijna drie kwart van de gevallen doen mannen en vrouwen dat samen. Dit zijn enkele bevindingen uit het NIBUD onderzoek naar de inkomsten, uitgaven en het financiële beheer van Surinaams/Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse, en een referentiegroep van autochtone Nederlandse huishoudens.

De onderzochte groepen denken verschillend over hun inkomen. Turkse huishoudens zijn over het algemeen het minst tevreden. Ruim 80% van deze groep zegt moeilijk rond te kunnen komen, tegen 71% van de Marokkaanse, 63% van de Surinaamse en 37% van de autochtone Nederlandse huishoudens in de grote steden. Opvallend zijn ook de verschillen in bedragen die men aangeeft als minimum om van rond te komen. Bij de Turkse huishoudens ligt dat op EURO1945 per maand. Dit is een vrij hoog bedrag en bijna 80% van deze groep heeft per maand dan ook minder te besteden. Zij komen gemiddeld EURO300 tekort. De andere groepen denken met aanmerkelijk minder rond te kunnen komen; Marokkanen zeggen EURO1660 nodig te hebben, Surinamers/Antilianen EURO1650 en de autochtone Nederlanders EURO1600.

Grote financiële beslissingen worden bij alle onderzochte groepen meestal (ongeveer 75%) gezamenlijk door man en vrouw samen genomen. Bij de autochtone groep en Marokkanen beslissen man en vrouw het vaakst samen, maar bij deze groepen zie je ook meer duidelijke mannen en vrouwen onderwerpen. De uitgaven aan ziektekosten verzekeringen zijn goed vergelijkbaar bij alle onderzochte groepen. Voor andere verzekeringen lopen de keuzes wel uiteen. Zo kiest maar de helft van de Turkse en Marokkaanse gezinnen voor een inboedelverzekering tegen ruim 80% van de autochtone Nederlanders. Ook kiezen deze eerstgenoemde groepen minder voor extra pensioen- en arbeidsongeschiktheidverzekeringen dan de autochtone Nederlanders.

Een vijfde van de Turkse huishoudens en eenderde van de Marokkaanse huishoudens spaart. Dat is beduidend minder dan bij de andere twee groepen waarvan ruim de helft spaart. Bij het reserveren voor de oude dag zie je vrijwel hetzelfde beeld. Naast zelf sparen kopen de autochtone Nederlanders en de Surinamers / Antillianen meer lijfrentes, terwijl Turken en Marokkanen meer investeren in onroerend goed in het land van herkomst. Een kwart van de Turken heeft overigens ook onroerend goed in Nederland.

Een kwart van de autochtone Nederlanders en Marokkanen heeft een lening. Bij de Turken ligt dat op 30%, bij Surinamers en Antillianen op 35%. De meeste leningen worden bij de bank afgesloten. Turken en Marokkanen kloppen ook bij familie of vrienden aan (ongeveer 12,5%). Opvallend is dat Turken een groot bedrag per maand aflossen: gemiddeld EURO370 tegen EURO230 bij Marokkanen, EURO120 bij Surinamers en EURO63 bij de autochtone groep. Het kan zijn dat Turken hogere leningen hebben maar een verklaring kan ook zijn dat men zijn lening sneller afbetaalt.

Koop op afbetaling is populair bij allochtone huishoudens. Als bijvoorbeeld de wasmachine stuk gaat zegt bijna 70% van de autochtone Nederlanders zo een nieuwe te kunnen betalen. Bij de allochtone groepen ligt het percentage beduidend lager: 40% van de Surinamers / Antillianen kan dat, bijna 30% van de Marokkanen en 17% van de Turken. Ongeveer 40% van de Turken en 30% van de Surinamers/Antillianen en Marokkanen koopt een nieuwe op afbetaling. Ongeveer 30% van de Turken, en 23% van de Marokkanen zouden hiervoor geld lenen. Ruim een kwart van de Surinamers / Antillianen ontving het afgelopen jaar een betalingsherinnering voor de huur, energie en/of de vaste telefoon. Bij de andere groepen lagen de percentages iets lager. Voor de mobiele telefoon ontving ongeveer 20% van de allochtone groepen een herinnering tegen 10% van de autochtone Nederlanders. Ongeveer 9% van de Surinamers / Antillianen en Turken, 6% van de Marokkanen en 3% van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar een deurwaarder aan de deur heeft gehad.

Ruim de helft van de autochtone Nederlandse en Surinaamse/Antiliaanse kinderen krijgt regelmatig zak- en/of kleedgeld. Turkse en Marokkaanse kinderen ligt het percentage op resp. 36% en 43% procent. Deze laatste groepen krijgen wel weer iets vaker alleen kleedgeld dan de andere groepen. Ongeveer eenderde van de allochtone huishoudens stuurt geld naar het moederland. Het ziet ernaar uit dat dit wel eens een aflopende zaak zou kunnen zijn. Van de allochtonen die in Nederland zijn geboren steunt namelijk nog slechts 12% de familie in het land van oorsprong. Dit in vergelijking met 40% van diegenen die ouder waren dan 18 toen zij naar Nederland kwamen. Ook sturen de jongeren veel minder geld, gemiddeld EURO30 terwijl de ouderen EURO105 per maand sturen.

Van de allochtone huishoudens heeft gemiddeld 13% een eigen woning. Bij autochtone Nederlanders in de steden ligt het huizenbezit op 40%. Marokkanen hebben met ruim 8% het minst vaak een eigen huis. De huurprijzen die zij vervolgens betalen voor hun woning liggen met ruim EURO370 per maand het laagst. Autochtonen hebben de duurste huurhuizen, zij betalen gemiddeld ruim EURO480. Kinderopvang kost de autochtone Nederlander gemiddeld zo’n EURO390 per maand. Turkse gezinnen geven hier maar iets meer dan EURO30 per maand uit. Marokkaanse en Surinaams/Antilliaanse gezinnen geven zo’n EURO100 per maand uit aan opvang voor hun kroost.

De totale telefoonkosten van de onderzochte groepen liggen ongeveer even hoog. Alleen de Marokkaanse huishoudens geven met EURO120 per maand minder uit dan de andere groepen waar het bedrag rond de EURO140 ligt. De verdeling tussen de mobiele telefoon en de vaste telefoon loopt meer uiteen. De allochtone groepen geven gemiddeld EURO60 en de autochtone Nederlanders geven EURO35 uit aan de mobiele telefoon. De groep Surinamers / Antillianen geeft het minst uit aan recreatie. Zij geven net als de andere allochtone groepen ook minder uit aan vakantie dan de autochtone Nederlanders. Maar daar staat tegenover dat de allochtone groepen daarnaast nog hun moederland bezoeken. Turken en Marokkanen gaan het vaakst naar het moederland van hen is meer dan driekwart de afgelopen drie jaar een of meer keer geweest.

Surinamers / Antillianen besteden per maand gemiddeld EURO455 en Marokkanen EURO485 aan boodschappen. Bij Turken en autochtone Nederlanders ligt dat bedrag met resp. EURO575 en EURO660 beduidend hoger. Vrijwel iedereen doet boodschappen in de supermarkt. Daarnaast is het opvallend dat Nederlanders graag bij allochtone marktkramen kopen terwijl allochtonen juist vaak bij Nederlandse marktkramen boodschappen doen. Allochtone huishoudens zoeken iets vaker informatie. Alle groepen hebben behoefte aan voorlichting over financiële zaken. Turkse en Marokkaanse huishoudens zoeken relatief het vaakst naar informatie. Zij hebben vooral vragen over schoolkosten, belasting en kwijtschelding. Opvallend is dat alle groepen informatie zoeken bij de gemeente, banken en verzekeraars. Turkse en Marokkaanse huishoudens stappen daarnaast vaak naar familie of kennissen.