7 maatregelen uit Belastingplan 2014 die uw bedrijf raken

Op 17 september 2013 is door het kabinet het Fiscaal pakket 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. De belangrijkste wetsvoorstellen die zijn ingediend zijn het Belastingplan 2014 en de Overige fiscale maatregelen 2014. Grant Thornton heeft de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. Stel u op de hoogte van deze 7 wijzigingen en voorkom dat u voordelen mist of straks hoge boetes moet betalen.

Deze plannen uit Belastingplan 2014 zijn gericht op een solide belastingopbrengst en een fraudebestendig belastingstelsel. Ook zien de gepresenteerde wetswijzigingen op het bereiken van een eenvoudiger belastingstelsel.

De 7 belangrijkste maatregelen voor bedrijven zijn:

1. Verlaging RDA?
In 2013 mogen ondernemers op hun fiscale winst een aanvullende aftrek toepassen voor kosten en uitgaven anders dan loonkosten die direct zijn toe te rekenen aan Research & Development, de RDA. Het kabinet geeft in de toelichting van het Belastingplan 2014 aan dat zij wil bezuinigen op de RDA. Het Belastingplan 2014 bevat geen exacte percentages/bedragen voor de RDA, maar wie dit jaar de RDA heeft genoten en geen veranderde omstandigheden verwacht in 2014, moet rekening houden met een lagere RDA. Eind 2013 wordt het definitieve RDA-percentage voor 2014 vastgesteld bij ministeriële regeling.

2. Verhoging drempel EIA, MIA en Vamil
Investeringen met een waarde van minder dan €2500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking voor de energieinvesteringsaftrek (EIA), milieuinvesteringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) blijft een drempel gelden van €450.

3. Afschaffing integratieheffing
Het Belastingplan 2014 moet het einde betekenen van de integratieheffing. De integratieheffing heeft tot doel het verschil in btw-heffing te neutraliseren tussen een zelf vervaardigd product en een soortgelijk product als dat zou worden gekocht van een andere ondernemer. Met de integratieheffing wordt per saldo alsnog btw geheven over zelf vervaardigde producten, waarover nog geen btw werd gerekend. Met het vervallen van de integratielevering komt een eind aan de heffing van btw over de waarde van zelf vervaardigde goederen als die goederen worden gebruikt voor prestaties waarvoor geen (volledig) recht op aftrek bestaat.
__________________________________________________________________________________

Volg de vijfdaagse opleiding Fiscaal Management | 20 PE Uren
Onmisbare fiscale kennis voor financials. De opleiding Fiscaal Management behandelt alle essentiële fiscale kennis waarover elke finance professional dient te beschikken. Ontdek in vijf bijeenkomsten hoe u meer haalt uit fiscale spelregels, fouten kunt voorkomen en de laatste fiscale ontwikkelingen direct in uw voordeel gebruikt. Schrijf u gerust in voor één of meerdere dagen. Meld u hier aan.
__________________________________________________________________________________

4. Geen ovb participatie in beleggingsfonds
Vanaf 1 januari 2014 zal iemand die een participatie verkrijgt in bepaalde fondsen met de economische eigendom van één of meer onroerende zaken in beginsel geen overdrachtsbelasting (ovb) meer hoeven te betalen over deze verkrijging. Het gaat daarbij om rechten van deelneming in beleggingsfondsen of fondsen voor collectieve belegging in effecten. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat het belang minder is dan één derde. De fiscus kijkt hierbij ook naar het bezit van verbonden personen en lichamen en naar samenhangende transacties. Met deze regeling vervalt op dit punt het onderscheid tussen open en besloten fondsen. Ook van belang is dat het kabinet de relatieve toename van een economische deelgerechtigdheid in de eerder genoemde fondsen hetzelfde wil behandelen als de verkrijging van rechten in zulke fondsen.

5. Onroerendezaakrechtspersonen
Nu kunnen aandelen of lidmaatschapsrechten in een lichaam voor de overdrachtsbelasting kwalificeren als onroerende zaken als grofweg gezegd de bezittingen van dat lichaam voor meer dan 50% bestaan uit onroerende zaken. Het kabinet wil dat per 1 januari 2014 alleen aandelen of rechten in rechtspersonen kunnen kwalificeren als onroerende zaken. De term ‘onroe-rendezaaklichaam’ zal dan ook worden vervangen door ‘onroerendezaakrechtspersoon’. Buitenlandse personenvennootschappen die naar buitenlands recht rechtspersoonlijkheid bezitten, kunnen ook kwalificeren als ‘onroe-rendezaakrechtspersonen’.

6. S&O-korting verruimd, maar tarief verlaagd
Het Belastingplan 2014 verlengt de eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering van €200.000 naar €250.000. Hierdoor is het hoge percentage van de S&O-afdrachtvermindering van toepassing op een groter deel van de S&O-loonkosten. Deze maatregel is vooral gericht op kleinere tot middelgrote bedrijven. Tegenover de schijfverlenging staat een verlaging van het tarief in de eerste schijf van 38% naar 35%.

Ruimere verrekening S&O mogelijk
Er komt een oplossing voor de situaties dat er na afloop van de periode waarop een S&O-verklaring betrekking heeft een nog niet verrekend bedrag aan S&O-afdrachtvermindering is overgebleven. S&O-inhoudingsplichtigen kunnen dit bedrag verrekenen met de loonheffing die in totaal is verschuldigd over alle aangiftetijdvakken die eindigen in het kalenderjaar waarin de periode valt waarop de S&O-verklaring betrekking heeft. Dus zowel met aangiftetijdvakken die al zijn verstreken als met tijdvakken die nog volgen in dat kalenderjaar.

Tip!
Het is straks voor iedere S&O-inhoudingsplichtige mogelijk een S&O-verklaring voor een geheel kalenderjaar aan te vragen.

7. Doe zaken met gecertificeerd uitzendbureau
Het kabinet stelt in de ‘Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit’ voor om nadat het depotstelsel in werking is getreden het voor niet gecertificeerde uitzendondernemingen verplicht te stellen een depot aan te houden bij de ontvanger van de Belastingdienst. Voor uitzendbureaus met het SNA-keurmerk is het aanhouden van zo’n depot vrijwillig. Bovendien krijgt degene die arbeidskrachten inleent van een niet gecertificeerde uitzendonderneming de verplichting om 35% van de factuursom (inclusief btw) te storten op de vrijwaringsrekening van de ontvanger voor het depot van de uitzendonderneming.

Let op!
De boete voor het niet nakomen van de bovenstaande verplichtingen kan oplopen tot €4920.

Bron: Grant Thornton

Gerelateerde artikelen