42 nuttige eindejaars belastingtips

fallback
Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Het is de vraag of op 1 januari 2006 die leus nog wel geloofwaardig is. Duidelijk is in ieder geval dat vanaf die datum zowel de particulier als ondernemer een enorme hoeveelheid veranderingen op het gebied van belastingwetgeving te verwerken krijgt. Fiscalist Ton Krol geeft 42 nuttige eindejaarstips

Tips voor alle belastingplichtigen

1. Wijzigen hypotheek
Meerdere banken hebben aangekondigd hun hypotheekrente te zullen verhogen. Het kan daarom raadzaam zijn nu nog te profiteren van het lage rentetarief. Ga na of herziening van uw huidige hypotheek voordelig is. Houd er rekening mee dat uw huidige hypotheekaanbieder een strafmaatregel kan hebben in verband met vervroegde aflossing (boeterente). In geval van aflossing of inmiddels ontstane overwaarde kan de risicotoeslag (onderdeel van de rente) soms komen te vervallen. Ook dit kan leiden tot een lagere rente.

2. Voorlopige aanslag aangevraagd?
Heeft u voor 1 oktober 2005 een voorlopige aanslag aangevraagd, maar niet op tijd opgelegd gekregen, zodat u deze ook niet voor 31 december 2005 kunt betalen? Dan mag u toch bij de bepaling van uw box 3 inkomen deze belastingschuld als betaald beschouwen. Dit leidt tot een vermindering van uw bezittingen, waardoor u minder belasting verschuldigd bent.

3. Weinig schuld op uw eigen woning?
Iedereen met een eigen woning moet bij zijn aangifte het eigenwoningforfait bij zijn inkomen tellen. Daar staat tegenover dat bepaalde kosten voor de eigen woning aftrekbaar zijn. Wanneer de schuld op uw eigen woning heel laag is, kan het voorkomen dat de aftrekbare kosten lager zijn dan het eigenwoningforfait. Door een nieuwe regeling krijgt u een aftrek voor het geval de aftrekbare kosten lager zijn dan het eigenwoningforfait. Het kan daarom handig zijn uw schuld zo snel mogelijk (gedeeltelijk) af te lossen.

4. Schenken aan kinderen
U kunt ook dit jaar belastingvrij schenken aan uw kind(eren). Het belastingvrije bedrag is voor 2005: EURO 4.303. Is uw kind of diens partner tussen de 18 en de 35 jaar oud, dan mag dit bedrag eenmalig verhoogd worden tot EURO 21.506. Omdat het tarief stijgt naarmate de geschonken bedragen groter worden, kan het gunstig zijn om meer te schenken dan de belastingvrije bedragen. Wilt u schenken aan anderen dan uw kinderen, dan mag voor de jaren 2004 en 2005 samen EURO 2.582 belastingvrij geschonken worden. Schenkt u meer, dan moet over dit meerdere schenkingsrecht betaald worden.

5. Schenken aan een goed doel
In het belastingplan 2006 wordt voorgesteld dat goede doelen vanaf 1 januari 2006 geen successie- of schenkingsrechten meer hoeven te voldoen over de erfenissen of schenkingen die zij hebben ontvangen. Indien mogelijk is het daarom voor uw goede doel wel zo voordelig als u uw schenking pas in 2006 doet. Overigens heeft dit pas nut wanneer u meer dan EURO 4.303 wilt schenken, aangezien goede doelen tot dit bedrag een vrijstelling hebben.

6. Spaarloon
Vanaf september 2005 mag het spaarloon van de jaren 2001 tot en met 2004 belastingvrij (voor de loonbelasting) opgenomen worden. Doet u dit dan heeft u geen recht op de vrijstelling in box 3 voor spaarloon. Met ingang van 2006 moet u jaarlijks kiezen of u gebruik wilt maken van de spaarloonregeling dan wel de levensloopregeling.

7. Ziektekosten
Voor de aftrek van ziektekosten geldt een drempel (2005: maximaal EURO 6.020). Pas wanneer de kosten boven dit drempelbedrag uitkomen, zijn de meerkosten aftrekbaar. Het kan zijn dat u deze drempel net niet overschrijdt. Daarom kan het raadzaam zijn uw ziektekosten iets te verhogen, zodat u toch nog een gedeelte van uw ziektekosten in aftrek kunt brengen. Dit kunt u doen door al geplande uitgaven, voor bijvoorbeeld een bril, te vervroegen. Dit heeft uiteraard alleen zin als u deze kosten niet volledig vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar.

8. Sparen bij de fiscus
Sparen bij de fiscus is in verband met het hoge tarief van de heffingsrente (5%) voordelig. Vraag daarom indien mogelijk geen Voorlopige Teruggaaf 2006 aan. Ook het zo laat mogelijk indienen van de aangifte leidt tot een voordeel, uiteraard alleen wanneer u weet dat deze tot een teruggaaf zal leiden.

9. Pensioentekort?
Indien het zeker is dat u een pensioentekort heeft, kunt u gebruik maken van de jaarruimteaftrek voor lijfrentepremies ter aanvulling van het pensioen. Deze jaarruimteaftrek bedraagt maximaal 17% van de zogenaamde premiegrondslag. Overigens moet u zich realiseren dat de mogelijkheid om lijfrentepremies voor een overbruggingslijfrente af te storten, gewijzigd wordt. Om die reden kan het voor mensen met een beperkte oudedagsvoorziening van belang zijn om nu nog een lijfrentepolis af te sluiten. Premies betaald voor 1 april 2006 kunt u nog in aanmerking nemen in uw aangifte inkomstenbelasting over 2005.

10. Gebruik uw reserveringsruimte
Indien u de jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar niet volledig benut heeft, kunt u deze reserveren. Dit wordt ook wel de reserveringsruimte genoemd. Indien u naast een jaarruimte ook nog een reserveringsruimte heeft, is het verstandig de reserveringsruimte eerst te gebruiken zodat deze niet door tijdsverloop verloren gaat. De reserveringsruimte mag in één jaar nooit meer dan 17% van de premiegrondslag bedragen en ook niet hoger zijn dan EURO 6.332. Voor personen van 55 jaar of ouder wordt dit bedrag verhoogd tot EURO 12.508 (bedragen 2005). Ook hier geldt dat u de premies die u voor 1 april 2006 heeft betaald, in aanmerking mag nemen in uw aangifte inkomstenbelasting over 2005.

11. Aandelenopties
Heeft uw (buitenlandse) werkgever aandelenopties aan u toegekend? Wees er dan van bewust dat u het hieruit voortvloeiende voordeel moet aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Indien uw werkgever dit al tot uw loon heeft gerekend, is er niets aan de hand. Dan is namelijk al loonbelasting ingehouden op dit voordeel.

12. Gouden handdruk & stamrechtvrijstelling
Gouden handdrukken werden vaak met een beroep op de stamrechtvrijstelling aangewend voor de aankoop van een lijfrente. Hierdoor is niet de handdruk belast, maar de uitkering die u te zijner tijd ontvangt. Het zag er lang naar uit dat de stamrechtvrijstelling met ingang van 2006 zou verdwijnen. Door een aangenomen amendement blijft deze bestaan. Wel zijn de voorwaarden aangescherpt. Zo’n stamrecht mag desgewenst worden ondergebracht bij een eigen BV.

13. Vrijwilligerswerk wordt leuker!
Wanneer u als vrijwilliger werkt voor bijvoorbeeld een vereniging of als overblijfkracht op een school en u ontvangt hiervoor een vergoeding, dan kan deze vergoeding belast zijn voor de loon- of inkomstenbelasting. Vanaf 2006 hoeft u echter geen belasting te betalen wanneer de vergoeding maandelijks niet meer is dan EURO 150, en jaarlijks niet meer dan EURO 1.500. Indien u meer ontvangt dan de bovengenoemde bedragen en er is daarop geen loonheffing ingehouden, dan bent u zelf verplicht deze inkomsten aan te geven in de aangifte inkomstenbelasting.

14. Inschrijving GBA
Het adres waarop u in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven is van groot belang voor verschillende fiscale regelingen, zoals het fiscale partnerschap en de alleenstaande ouderkorting. Zorg er daarom voor dat het adres waarop u (en/of uw kind) staat ingeschreven ook klopt met de feitelijke omstandigheden. Is dit niet het geval, laat dit dan zo snel mogelijk aanpassen.

Tips voor ondernemers

15. Vraag zorgtoeslag aan
De zorgtoeslag 2006 moet uiterlijk 1 april 2007 aangevraagd zijn. Ondernemers zitten vaak in een uitstelregeling, waardoor hun inkomen van 2006 op 1 april 2007 nog niet bekend zal zijn. Heeft u mogelijk recht op de zorgtoeslag, vraag deze dan voor de zekerheid aan. Mocht achteraf blijken dat u deze ten onrechte heeft ontvangen, zult u de ontvangen toeslag wel terug moeten betalen.

16. Zorgverzekeringswet: veel te regelen!
Probeer als werkgever een breed draagvlak voor een collectieve verzekering te creëren. Hiermee kan een korting van maximaal 10% op de te betalen premies verkregen worden. In verband met het terugdringen van het ziekteverzuim kunt u uw werknemers ook stimuleren tot het afsluiten van een aanvullende verzekering, bijvoorbeeld voor fysiotherapie of psychologische hulp. Dit zou u bijvoorbeeld kunnen doen door bij te dragen in de kosten van de aanvullende verzekering.

17. Wacht met oprichten van een BV
Bent u van plan een BV op te richten, dan is het verstandig hier mee te wachten tot 2006. Met ingang van 1 januari 2006 wordt de kapitaalbelasting ad 0,55% afgeschaft. Ga wel goed na of tegenover dit – meestal geringe – voordeel geen grotere nadelen staan.

18. Maak gebruik van extra stakingsaftrek
Bent u van plan uw onderneming (gedeeltelijk) te staken, doe dit dan nog in 2005. Alleen in 2005 heeft u bij gedeeltelijke staking nog recht op een stakingsaftrek van EURO 1.815. Staakt u uw gehele onderneming, dan heeft u in 2005 recht op een stakingsaftrek van EURO 4.719, en indien u 55 jaar of ouder bent, bedraagt deze aftrek in 2005 EURO 6.988. In 2006 is de aftrek slechts EURO 3.630, onafhankelijk van de leeftijd. Om voor deze verhoogde aftrek in aanmerking te komen, is het wel noodzakelijk dat u deze onderneming al op 1 januari 2001 dreef.

19. Bedrijfsoverdracht broer of zus
Bent u van plan uw onderneming waarin ook een onroerend goed zit (zoals een pand) over te dragen aan een (pleeg/half)broer of zus, dan is het verstandig hiermee te wachten tot 2006. Vanaf dan zal namelijk de vrijstelling van overdrachtsbelasting ook voor hen gelden. Is verder uitstel mogelijk, dan doet u er zelfs goed aan te wachten tot 2007. Vanaf dan geldt namelijk een verdere verhoging van de vrijstelling voor successie- en schenkingsrechten bij schenking of vererving van ondernemingsvermogen (de vrijstelling wordt 75% in 2007, in plaats van 60% in 2005 en 2006).

20. Afdrachtverminderingen lage lonen verdwijnt
De afdrachtvermindering voor het in dienst hebben van werknemers van ouder dan 23 jaar met een laag loon, komt met ingang van 1 januari 2006 te vervallen. Maakt u gebruik van deze regeling, dan zal dit tot aanpassingen en hogere lasten leiden. Overleg met uw adviseur of er wellicht een andere afdrachtvermindering van toepassing zou kunnen zijn.

21. Levensloopregeling
Met ingang van 1 januari 2006 wordt de levensloopregeling een feit. Hierdoor zult u nu al een aantal beslissingen moeten nemen, bijvoorbeeld of u wel of niet een werkgeversbijdrage zult verschaffen. Ook doet u er goed aan uw werknemers te informeren over het feit dat zij per jaar moeten kiezen of ze willen storten op hun spaarloonregeling of op de levensloopregeling. Collectieve contracten blijken erg gunstig uit te kunnen pakken. Probeer hiervoor draagvlak te creëren bij uw personeel. Naast dat dit administratief makkelijker is, bieden grote verzekeraars nu al een hogere rente voor collectieve contracten.

22. Fiscaal vriendelijk belonen
Gunt u uw werknemers een extraatje, maak dan gebruik van de diverse belastingvrije mogelijkheden. Zo kunt u in 2005 een kerstpakket ter waarde van EURO 35 belastingvrij schenken, maar er bestaan ook andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld een geschenk vanwege een persoonlijke feestdag van uw werknemer (maximaal EURO 272 per jaar en maximaal EURO 136 per verstrekking).

23. VAR-verklaring op tijd aanvragen
In beginsel lopen alle Verklaringen arbeidsrelatie (VAR-verklaringen) af op 31 december 2005. Dus ook de VAR-verklaring die u vóór 1 januari 2005 heeft gekregen met een geldigheidsduur van twee jaar. Vraag daarom op tijd uw nieuwe VAR-verklaring aan. Een uitzondering geldt voor het geval u opdrachten met dezelfde opdrachtgever bent aangegaan die een kalenderjaar overschrijden. Dan blijft de verklaring toch nog maximaal 1 jaar gelden, waardoor de opdrachtgever nog maximaal 1 jaar gevrijwaard is van de verplichting om loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden.

24. Investeren?
Hoe hoger uw investeringen, hoe lager het percentage van de investeringsaftrek. Zet daarom al uw investeringen van 2005 op een rijtje en kijk of het wel of niet gunstig is om de geplande investeringen nog in 2005 te doen, of hiermee te wachten tot 2006. Dit kan aanzienlijk schelen in het bedrag dat u ten laste van uw winst mag brengen.

25. Herinvesteringsreserve
Heeft u een herinvesteringsreserve, doordat u in de afgelopen drie jaren een bedrijfsmiddel heeft verkocht waarvan de opbrengst hoger was dan de boekwaarde? Zorg er dan voor dat u deze herinvesteringsreserve benut voor uw nieuwe investeringen. Doet u dit niet binnen de termijn van drie jaar, dan moet de opgebouwde herinvesteringsreserve vrijvallen ten gunste van de winst.

26. Speur en ontwikkeling
Vanaf 2006 zal een verruiming van de fiscale regeling voor Speur- en Ontwikkelingswerk gaan gelden. Zo zal ‘procesgericht technisch onderzoek’ ook onder de S&O-regeling gaan vallen. Daarnaast gaat de regeling ook gelden voor werkzaamheden die in andere EU- landen worden verricht. Verder zal een vereenvoudigde berekening van het S&O-loon gaan gelden. De loonberekening per werknemer komt te vervallen, de eindafrekeningsaangifte wordt afgeschaft en de regeling zal bijna geheel worden uitgevoerd door één uitvoeringsinstantie (SenterNovem). Kijk of u in 2006 voor deze regeling in aanmerking komt.

27. BTW-correctie
Zou u op grond van het Besluit uitsluiting aftrek Omzetbelasting (BUA) uw eindaangifte BTW moeten corrigeren met personeelsverstrekkingen waarvoor een vergoeding is ontvangen? Op grond van een nieuw arrest bestaat hiervoor echter geen ruimte en het Ministerie heeft hier tot op heden nog geen reactie op gegeven. U kunt in dit geval de correctie wel in uw eindaangifte vermelden, en vervolgens direct in bezwaar gaan tegen uw eigen aangifte met een beroep op dit arrest. De correctie geldt voor:
· Privé-gebruik auto
· Bedrijfskantineregeling
· Overige verstrekkingen, zoals aan personeel, relatiegeschenken, etcetera
· Herziening voorbelasting investeringsgoederen (zie hierna)

28. BTW en herzieningstermijn
Gebruikt u uw bedrijfsmiddelen voor zowel belaste als onbelaste prestaties en heeft u aftrek van voorbelasting aangevraagd, op basis van het verwachte percentage belaste prestaties? Ga dan na of u in 2005 wel voldoende belaste prestaties heeft verricht. Is dit niet het geval, dan zult u de aftrek moeten herzien. De herzieningstermijn voor onroerende zaken is tien jaar en voor roerende zaken (waarop in de IB en VPB wordt afgeschreven) vijf jaar.

29. Suppletieaangifte omzetbelasting
Beoordeel bij de jaarafsluiting of de omzetbelasting op de balans per 31 december 2005 overeenkomt met de BTW-bedragen die in de periodieke aangiften zijn opgenomen. Het aanvullende BTW-bedrag moet immers in de aangifte inkomstenbelasting (onderdeel winst uit onderneming) worden aangegeven. Verschillen kunt u vrijwillig verbeteren door vóór 1 april 2006 een suppletieaangifte in te dienen. Blijkt dat de omzetbelasting (gedeeltelijk) niet of niet tijdig is betaald, dan kan een boete worden opgelegd. Hetzelfde geldt met betrekking tot de loonbelasting en premies volksverzekeringen op de balans per 31 december 2005 en de bedragen aan loonheffing in de periodieke aangiften.

30. Auto van de zaak
De auto van de zaak zal vanaf 1 januari 2006 in de loonbelasting betrokken worden. U als werkgever zult hierdoor loonheffing en premies werknemersverzekeringen moeten inhouden bij een privé-gebruik van 500 kilometers of meer op kalenderjaarbasis door uw werknemers. In het Belastingplan 2006 wordt het volgende voorgesteld: als een werknemer aan de belastingdienst verklaart dat hij op kalenderjaarbasis minder dan 500 privé-kilometers met die auto aflegt, kan de belastingdienst een beschikking geen privé-gebruik afgeven, zodat geen inhoudingen hoeven plaats te vinden. In geval van een ten onrechte gebruikte verklaring wordt de naheffingsaanslag loonbelasting niet aan de werkgever, maar aan de werknemer opgelegd. Ook wordt voorgesteld de auto van de zaak uit te zonderen van de grondslag voor de premies en uitkeringen voor de werknemersverzekeringen, waardoor naheffing van de premies achterwege blijft.

31. Pensioenregelingen
Alle pensioenregelingen moeten met ingang van 1 januari 2006 aangepast zijn aan de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling. Heeft u dit nog niet gedaan per 1 januari 2006, dan valt u in 2006 onder een nieuwe overgangsregeling, die nog door het parlement moet worden goedgekeurd. De overgangsregeling houdt in dat u (als werkgever) 52% eindheffing moet betalen over het verschil tussen de premie die u op dat moment betaalt en de premie die u zou betalen als u de pensioenregeling wel had aangepast. Dit kan tot 1 januari 2007. Als de regeling dan nog niet is aangepast, wordt de waarde van alle opgebouwde pensioenrechten belast als loon. Neem contact op met uw adviseur of pensioenuitvoerder om de pensioenregelingen zo snel mogelijk aan te passen en hiermee de strafheffing van 52% te voorkomen.

32. Gecombineerde loonaangifte
Vanaf 1 januari 2006 doen werkgevers verplicht op elektronische wijze één gecombineerde loonaangifte voor de loonbelasting, premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen. Verzorgt u de aangifte zelf dan moet uw software op tijd zijn aangepast om de loonaangifte mogelijk te maken en om de loonaangifte elektronisch bij de Belastingdienst in te dienen. Zie www.belastingdienst.nl/software voor meer informatie.

33. WAO wordt WIA
De WIA maakt onderscheid tussen gedeeltelijk arbeidsgeschikten, die een WGA-uitkering krijgen, en volledig en duurzaam arbeidsongeschikten die een IVA-uitkering krijgen. Werkgevers betalen voor zowel de WGA als de IVA premies. Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst, dan kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA (kiest u hier voor het eerst voor, dan moet u dit vóór 28 december 2005 doorgeven aan het UWV). Hetzelfde geldt voor kleinere werkgevers die al vóór 2005 eigenrisicodrager WAO waren (wilt u in dat geval eigenrisicodrager blijven, dan hoeft u deze keuze niet door te geven aan het UWV). Overige kleine werkgevers kunnen vanaf 2007 eigenrisicodrager worden. Eigenrisicodragen voor de IVA kan waarschijnlijk vanaf 2008. Ga na of het voor u voordelig is eigenrisicodrager te worden/blijven of dat u de financiële risico’s onderbrengt bij het UWV. Zie www.werkennaarvermogen.nl voor meer informatie.

Tips voor de DGA & de BV

34. Toetsen gebruikelijk loon
Het gebruikelijk loon voor de dga is EURO 38.118 in 2005 (vanaf 2006 waarschijnlijk EURO 39.000). Er zijn meerdere redenen denkbaar om dit gebruikelijk loon naar beneden bij te stellen. Bijvoorbeeld omdat een willekeurige andere werknemer voor hetzelfde werk minder dan EURO 38.118 betaald krijgt, omdat uw BV structureel verlies lijdt, of omdat u parttime werkt. Het omgekeerde is echter ook het geval: de inspecteur kan zich op het standpunt stellen dat de beloning voor uw werkzaamheden meer dan EURO 38.118 zou moeten bedragen, bijvoorbeeld omdat een willekeurige andere werknemer voor hetzelfde werk meer betaald krijgt. Ga na welke beloning in uw geval realistisch is en of het gebruikelijk loon in uw geval aangepast zou moeten worden.

35. Optimalisatie pensioen in eigen beheer
Mocht een hoog pensioen in uw geval gunstig zijn, dan bestaan er verschillende mogelijkheden om uw pensioen nog vóór de wetswijzigingen per 1 januari 2006 te optimaliseren:
1. Inkoop van diensttijd als u voor 8 juli 1994 pensioen heeft opgebouwd. Deze zogenaamde inkoop van dienstjaren kan alleen als sprake is van een pensioentekort (getoetst aan de toezegging in 2005).
2. Heeft u na 8 juli 1994 bij andere werkgevers pensioenrechten opgebouwd, dan kunnen deze rechten en de daarmee samenhangende dienstjaren soms worden ingebracht in de huidige pensioenregeling.
3. U kunt soms overwegen een eigen bijdrage te leveren aan uw eigen pensioenregeling, onder gelijktijdige verhoging van uw pensioengevend salaris met hetzelfde bedrag. Een dergelijk kasrondje is ook mogelijk door een eigen bijdrage voor de auto van de zaak te geven, onder gelijktijdige verhoging van het pensioengevend loon.

36. Uitstel salaris
U kunt dit jaar nog een deel van uw salaris (maximaal 10%) uitstellen tot een later tijdstip. Op die manier heeft u een voordeel omdat de betaling van belasting hierover wordt uitgesteld en soms kan ook een tariefsvoordeel behaald worden. Het is verstandig dit overeengekomen uitstel schriftelijk vast te leggen. Overigens kunt u wel gewoon pensioen opbouwen over dit uitgestelde salaris!

37. Wacht met dividend uitkeren
Als u de dividenduitkering op uw aanmerkelijkbelangaandelen uitstelt tot na 1 januari 2006, dan vallen de verkregen middelen nog niet in de rendementsgrondslag per 31 december 2005 en 1 januari 2006. Dit uitstel levert u dus een belastingbesparing in box 3 op. Hetzelfde geldt voor de verkoop van aanmerkelijkbelangaandelen, mits dit niet met verlies gebeurt.

38. Pensioenregeling
Dga’s die jonger dan 55 jaar waren op 31 december 2004 moeten met ingang van 1 januari 2006 een pensioenregeling hebben die aan de nieuwe wettelijke voorwaarden voldoet. Ga na of uw pensioenregeling nog wel voldoet aan de nieuwe eisen met ingang van het jaar 2006.

39. Verlofspaarregeling
De verlofspaarregeling eindigt dit jaar en wordt met ingang van 2006 vervangen door de levensloopregeling. De dga mag aan beide regelingen deelnemen. De verlofspaarregeling moet openstaan voor tenminste 75% van het personeel. Met de verlofspaarregeling spaart de werknemer tot 10% van zijn bruto salaris (geldsparen) of 10% van zijn dagen (tijdsparen) belastingvrij in ruil voor toekomstige vrije dagen. Heeft uw BV alleen u als werknemer dan is het wellicht voordelig nog dit jaar een verlofspaarregeling toe te kennen. Hiermee kunt u de winst in 2005 drukken en zet u de regeling in 2006 om in de levensloopregeling. Wij adviseren wel een goede fiscale begeleiding.

40. Studiereis werknemers nog in 2005
Heeft u een BV en wilt u uw werknemers op studiereis sturen, doe dit dan nog in 2005. Vanaf 2006 geldt namelijk een aftrekbeperking voor deze kosten, waardoor slechts 75% ervan in aftrek gebracht mag worden op uw winst. Hetzelfde geldt voor de overige zogenaamde ‘gemengde kosten’, zoals feestelijke bijeenkomsten, recepties en dergelijke. U kunt er ook voor kiezen een totaalbedrag van 0,4% van het belastbare loon van alle werknemers (met een minimum van EURO 4.000) niet in aftrek te brengen.

41. Verlaging tarief VPB
Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt met ingang van 2006 verder verlaagd. Over het eerste gedeelte van de winst zal 25,5% Vpb betaald moeten worden (in plaats van 27% in 2005) en het algemene tarief wordt verlaagd van 31,5% naar 29,6%. Het kan daarom voordeliger zijn om, zo mogelijk, kosten eerder te nemen (denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van boeken, en andere kantoorbenodigdheden waarop niet wordt afgeschreven). Let erop dat de extra uitgaven ook echt betrekking hebben op het jaar 2005. Het vooruitbetalen van kosten, die betrekking hebben op 2006, zal niet tot een voordeel leiden.

42. Giften
Schenkt uw BV ook wel eens aan goede doelen? Verschuif uw gift van 2005 dan naar 2006. Niet alleen hoeven goede doelen hierover in 2006 geen schenkingsrechten meer te betalen, ook de giftenaftrek voor de vennootschapsbelasting is in 2006 hoger! In plaats van 6% mag u in 2006 10% van het totaalbedrag van de giften in aftrek brengen (er geldt overigens wel een ondergrens van EURO 227).

Gerelateerde artikelen