30 procentregeling niet van toepassing

De Hoge Raad heeft eindelijk een standpunt ingenomen over de toepassing van de 30 procentregeling op ontslaguitkeringen. De ontslagvergoeding behoort niet tot de grondslag waarover de 30 procent-regeling mag worden berekend.

Aanleiding voor deze beslissing is een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van mei 2006. Hierin werd bepaald dat de regeling wél over een ontslaguitkering mag worden toegepast.

De minister van Financiën ging tegen deze uitspraak in cassatie. Vanaf dat moment bestond onduidelijkheid over de grondslag voor de 30 procent-regeling.

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat de 30 procent-regeling wordt toegepast op het loon. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen loon uit tegenwoordige en uit vroegere dienstbetrekking.

In het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 2001 staat echter dat de 30 procent-regeling alleen van toepassing is op loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

Volgens het Hof mocht in het Uitvoeringsbesluit het loon uit vroegere dienstbetrekking geen uitzondering vormen. Daarmee zou de grondslag die in de wet staat omschreven namelijk worden beperkt. De Hoge Raad staat deze beperking nu echter wel toe, in samenhang met de formulering in de wet.

Reden hiervoor is dat deze beperking bij het concept van het uitvoeringsbesluit is toegelicht. In deze nota van toelichting staat expliciet dat een ontslaguitkering niet behoort tot de grondslag voor de 30 procent-regeling. Dit is nu dus bevestigd door de Hoge Raad.

Bron: Tax Update Tijdschrift Financieel Management ism Deloitte

Gerelateerde artikelen