11 fiscale wijzigingen in 2008

In 2008 voert de overheid een aantal fiscale wijzigingen door. Hierbij alvast een kort overzicht.

1. Vennootschapsbelasting
De 20 procent schijf in de vennootschapsbelasting wordt vanaf 2008 verlengd van 25.000 euro naar 40.000 euro. De tweede schijf wordt verlengd van 60.000 euro naar 200.000 euro. Ook gaat het tarief omlaag van 23,5 naar 23 procent, terwijl het toptarief van 25,5 procent hetzelfde blijft. Daarnaast worden woningcorporaties vanaf 1 januari 2008 volledig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

2. Waarderen lagere bedrijfswaarde
De mogelijkheid om te waarderen op lagere bedrijfswaarde wordt beperkt als er op het moment van investering onderrendement was. Dit geldt voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Een fiscale beleggingsinstelling mag dan vermindering toepassen op ingehouden en af te dragen dividendbelasting over uitgekeerde dividenden. Vanaf 2008 wordt de teruggaafregeling voor deze beleggingsinstellingen veranderd in een afdrachtvermindering. Deze afdrachtvermindering is gelijk aan het bedrag van de dividendbelasting die bij de belegginginstelling is ingehouden over ontvangen dividenden.

3. Inkoopregeling aandelen
De inkoopregeling voor beursgenoteerde aandelen wordt versoepeld. De inkoop mag nu niet hoger zijn dan tien keer het gemiddelde contante dividend van de laatste vijf jaar. Vanaf 2008 tellen inkopen waarop reguliere dividendbelasting wordt ingehouden niet meer mee bij de beoordeling of deze limiet is overschreden. Ook geldt de sanctie bij limietovertreding alleen voor het bedrag van de overschrijding.

4. Verhoging bijtelling
Vanaf 2008 wordt het standaard bijtellingpercentage voor de auto van de zaak verhoogd van 22 naar 25 procent. De grondslag voor de bijtelling wordt verlaagd vanwege een verlaging van de BPM. Voor schone en energiezuinige auto’s wordt een lagere bijtelling van 14 procent van toepassing.

5. Reiskostenvergoeding
Als uw werknemers gebruikmaken van speciaal georganiseerd, tijdelijk vervoer door wegwerkzaamheden, kon u de reiskostenvergoeding maximaal zes maanden onbelast doorbetalen. Vanaf volgend jaar wordt deze periode verlengd tot maximaal 24 maanden.

6. Zeevaart en R&D
Ook vinden in 2008 enkele wijzigingen plaats in de afdrachtvermindering zeevaart en de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk. Ook vinden wijzigingen plaats in de zogenoemde doorbetaaldloonregeling.

7. Fiscaal pensioen
Vanaf 2009 kan alleen nog fiscaal gefacilieerd pensioen worden op- gebouwd over een jaarloon van maximaal 185.000 euro. Dit is de inclusief de gehanteerde AOW-franchise. Bouwt u pensioen op over een hoger loon, dan kunt u tot 1 januari 2009 de belastingdienst verzoeken de pensioenaanspraak te laten splitsen in een belast en onbelast deel.

8. Ziektekosten
Vanaf 2009 kan aan werknemers geen onbelaste vergoeding voor bijzondere ziektekosten meer worden verstrekt. Bijzondere ziektekosten zijn ziektekosten die niet worden vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet. De btw-vrijstelling voor medische diensten wordt beperkt. Bescherming van de gezondheid moet het doel zijn. Ook moet de medische dienst worden uitgevoerd door iemand met een hierin gespecialiseerde opleiding. Leveringen van tandprothesen zijn alleen nog vrijgesteld van omzetbelasting als ze worden verricht door tandartsen of tandtechnici.

9. Onroerende zaken
Het verkrijgen van onroerende zaken in Nederland is in principe belast met overdrachtsbelasting. Ook het in eigendom krijgen van bepaalde rechtspersonen wordt belast met overdrachtsbelasting. Het gaat daarbij wel om rechtspersonen waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit onroerende zaken. Vaak wordt belastingheffing ontweken door het geplaatste aandelenkapitaal te vergroten met soortaandelen. Deze staan in vrijwel geen enkele economische relatie tot de onroerende zaken in de rechtspersoon. Om dit ontwijken van belastingheffing tegen te gaan, wordt het belang in de rechtspersoon vanaf volgend jaar niet meer juridisch, maar economisch bepaald.

10. Verpakkingenbelasting
Op 1 januari 2008 wordt een verpakkingenbelasting geïntroduceerd. Deze moet structureel circa 365 miljoen euro gaan opbrengen en geldt zowel voor bedrijfs- als consumentenverpakkingen. Voor primaire verpakkingen geldt een hogere belastingdruk dan voor secundaire of tertiaire verpakkingen. Primaire verpakkingen zitten direct om een te verkopen product en vormen samen met dat product een eenheid. Bedrijven die per jaar minder dan 15.000 kilo verpakkingsmateriaal op de markt brengen, zijn vrijgesteld van deze belasting. Wel betalen ze een relatief laag forfaitair bedrag, dat geen verband heeft met de hoeveelheid geproduceerde verpakkingen. Ook zijn deze bedrijven vrijgesteld van de bijbehorende formaliteiten. Bedrijven die jaarlijks meer dan 15.000 kilo verpakkingsmateriaal op de markt brengen, betalen alleen belasting over de hoeveelheden boven deze omvang.

11. Differentiatie bpm
Op 1 februari 2008 wordt de bpm-heffing verder gedifferentieerd naar energie- en milieuzuinigheid. De bpm-heffing zal voor een personenauto met een a- of b-label dalen, maar toenemen voor een personenauto met een d- tot en met g-label.

Bron: Tax Update, Tijdschrift Financieel Management i.s.m. Deloitte

Gerelateerde artikelen