10 Fiscale eindejaartips

In 2009 zijn er weer een behoorlijk aantal fiscale wijzigingen doorgevoerd voor ondernemers, DGA's, natuurlijke personen en rechtspersonen. Onderstaande tips kunt u meenemen naar 2010 en er uw fiscale voordeel mee doen.

Tips voor de ondernemer

Vraag om een voorlopige achterwaartse verliesverrekening
Ter verbetering van de liquiditeitspositie van ondernemingen zijn de voorwaarden voor de voorlopige achterwaartse verrekening van ondernemingsverliezen over 2008 versoepeld. In de eerste plaats kan een verlies voorlopig worden teruggewenteld voordat uw aangifte over 2008 is ingediend. U moet dan bijvoorbeeld aan de hand van een voorlopige jaarrekening aannemelijk maken dat een verlies is geleden. Ten tweede hoeft voor het jaar waarnaar het verlies wordt teruggewenteld nog geen definitieve aanslag te zijn opgelegd; een voorlopige aanslag is al voldoende. Bij IB-ondernemers met een gebroken boekjaar gaat het om het boekjaar 2007-2008 dat wordt verantwoord in de aangifte inkomstenbelasting 2008. Voor een BV zal dat het boekjaar 2008-2009 zijn in de aangifte vennootschapsbelasting 2008. De versoepeling vervalt met ingang van 1 juli 2010. Indien u vragen heeft neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

Let op!
De tijdelijke beleidsmaatregel geldt alleen voor ondernemingsverliezen.

Schrijf versneld af
Ondernemingen kunnen in de aangifte er voor kiezen investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen die in het kalenderjaar 2009 plaatsvinden, in twee jaar afschrijven. Kortom, in 2009 en 2010 kan elk jaar maximaal 50% worden afgeschreven. De willekeurige afschrijving 2009 is van toepassing op bestel-, vrachtauto’s, computers, machines en installaties en zeer zuinige personenauto’s. In het Belastingplan 2010 is voorgesteld de willekeurige afschrijving met één jaar te verlengen. Investeert u in 2010 in bedrijfsmiddelen die aan de voorwaarden voldoen, dan kunt u deze in 2010 en 2011 voor maximaal 50% per jaar afschrijven. Indien u vragen heeft neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

Pas zelfstandigenaftrek toe
Een ondernemer met een ondernemingswinst lager dan het bedrag van de zelfstandigenaftrek die ander inkomen uit werk en woning geniet, verkeert in 2009 in een fiscaal gunstiger positie dan een ondernemer in dezelfde situatie zonder ander inkomen uit werk en woning. Daarom stelt het kabinet voor de zelfstandigenaftrek met ingang van 1 januari 2010 niet langer te verrekenen met ander inkomen uit werk en woning in box 1. Ondernemers met en zonder ander inkomen uit werk en woning komen daardoor in een vergelijkbare fiscale positie te verkeren. Vanaf 1 januari 2010 kan de zelfstandigenaftrek slechts worden verrekend tot het bedrag van de winst uit onderneming. De aanpassing in de verrekening van de zelfstandigenaftrek geldt niet voor startende ondernemers. Zij mogen net als nu gedurende drie jaar de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek nog verrekenen met ander inkomen.

Verbeter uw debiteurenbeheer
Om uw klanten te stimuleren tijdig te betalen, kunt u korting geven bij eerdere betaling. Maar stort het kortingsbedrag pas als het hele factuurbedrag vervroegd is betaald. Wijk niet af van de gekozen betalingstermijn, ook niet als het om een goede klant gaat. Is de betalingstermijn verlopen, wacht dan niet te lang met een herinnering of aanmaning. U voorkomt hiermee onduidelijkheden.

Tips voor de BV

Gebruik innovatiebox
De octrooibox wordt verruimd tot innovatiebox, zo is voorgesteld in het Belastingplan 2010. De overheid stimuleert dit via de aangifte vennootschapsbelasting middels een verlaagd belastingtarief op de innovatiewinst. U hebt er dan voor gekozen de voortbrengingskosten van de immateriële vaste activa te activeren en onder te brengen in de innovatiebox. Vanaf 2010 wordt het tarief verlaagd van 10% naar 5% en zal alleen gelden voor winsten, waardoor verliezen niet in de innovatiebox vallen. Bovendien worden de drempel- en maximumbedragen afgeschaft.

De innovatiebox geldt, net als de octrooibox, voor:

1. Immateriële vaste activa waarvoor door de overheid octrooi is verleend.
2. Immateriële vaste activa waarvoor door SenterNovem een S&O-verklaring is afgegeven (voor deze activa is geen octrooi aangevraagd of de activa kwamen niet voor octrooi in aanmerking).

Hierdoor kunt u vanaf 2010 de innovatiebox ook toepassen op computerprogrammatuur en bedrijfsgeheimen.

Octrooiverliezen
In de vennootschapsbelasting kunt u met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009 verliezen op de exploitatie van octrooien of S&O-activa volledig in plaats van gedeeltelijk (10/normale tarief) verrekenen met de belastbare winst van het voorgaande jaar of de negen volgende jaren. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Indien u vragen heeft neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

Laat verliezen niet verdampen
In de vennootschapsbelasting kunt u een negatief belastbaar bedrag over 2009 verrekenen met een positief belastbaar bedrag over respectievelijk 2008 en 2010 tot en met 2018. In het Belastingplan 2010 is voorgesteld de mogelijkheid tot verliesverrekening voor de belastingjaren 2009 en 2010 te verruimen. De huidige achterwaartse verliesverrekening van één jaar wordt verlengd met twee extra jaren onder gelijktijdige inkorting van de huidige voorwaartse verliesverrekening van negen tot zes jaar. U kunt bijvoorbeeld in de aangifte vennootschapsbelasting 2009 er voor kiezen het negatieve belastbaar bedrag te verrekenen met het positieve belastbaar bedrag over 2006, 2007, 2008 en 2010 tot en met 2015. Met de jaren 2006 en 2007 kan per jaar niet meer dan € 10 miljoen van het verlies van 2009 worden verrekend.

Tips voor de DGA

Verlaag uw gebruikelijk loon bij omzetdalingen
Verricht u als werknemer arbeid voor een BV waarin u een aanmerkelijk belang (minimaal 5% van het geplaatst aandelenkapitaal) heeft of waaraan u vermogensbestanddelen ter beschikking stelt, dan moet u in principe een loon van € 40.000 (in 2009) genieten. Door de economische crisis is uw bedrijfsresultaat mogelijk verslechterd. Daarom keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat bij omzetdalingen het gebruikelijk loon in 2009 en 2010 evenredig mag worden verlaagd volgens een vaste formule. U mag het gebruikelijk loon alleen verlagen als:

1. Uw rekening-courantschuld of het dividend niet toeneemt als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
2. U feitelijk meer loon heeft genoten dan het berekende loon uit de formule (dan geldt dat hogere loon).
3. De omzetten in de jaren 2008, 2009 en 2010 niet zijn beïnvloed door bijvoorbeeld fusie, splitsing, oprichting, staking en bijzondere resultaten.

Geen gebruikelijk loon bij laag dga-loon in 2010
Het kabinet heeft voorgesteld dat u de gebruikelijkloonregeling per 1 januari 2010 niet meer hoeft toe te passen als uw gebruikelijk loon lager is dan € 5.000 per kalenderjaar. Dit grensbedrag geldt ook als u werkt voor een concern waarbij u bij één BV uw loon opneemt voor uw totaal in het concern verrichte werkzaamheden. Normaliter moet u het gebruikelijk loon per vennootschap toetsen, behalve als de zogenoemde doorbetaaldloonregeling van toepassing is. Onder bepaalde voorwaarden mag uw hoofdwerkgever dan loonbelasting inhouden op het totale loon. Over lonen lager dan € 5.000 bent u uiteraard wel loonheffing verschuldigd. De voorgestelde maatregel – mits aangenomen – kunt u als dga gebruiken als u heel weinig arbeid verricht voor een passieve (beleggings-)BV en als u aanmerkelijk belanghouder met een klein aandelenpakket bent die maar heel weinig voor een actieve BV werkt.

Betalingsuitstel voor belastingschuld van resultaatgenieter
In de situatie dat u een pand verhuurt aan de eigen BV en vervolgens alle aandelen in die BV verkoopt, dan eindigt de terbeschikkingstelling hoewel de huurovereenkomst in stand blijft. U moet verplicht in box 1 afrekenen over de meerwaarde (fictieve verkoopprijs minus boekwaarde) van het verhuurde pand, terwijl er geen geldmiddelen zijn vrijgekomen waaruit u de verschuldigde inkomstenbelasting zou kunnen betalen. U verkoopt immers de aandelen en niet het pand. Daarom kunt u rentedragend uitstel van betaling voor maximaal tien jaar krijgen voor de verschuldigde inkomstenbelasting. Als voorwaarde wordt gesteld dat u over onvoldoende geldmiddelen beschikt om de inkomstenbelasting te voldoen; de zogenoemde vermogenstoets. Het kabinet stelt voor deze vermogenstoets met ingang van 1 januari 2010 te laten vervallen. Daarnaast wordt vanaf 2010 uitstel van betaling verleend voor de inkomstenbelasting die verschuldigd is bij de daadwerkelijke verkoop van het verhuurde pand aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overdrachtsprijs schuldig is gebleven of het pand geschonken heeft gekregen.

Met dank aan Lansigt Accountants & Belastingadviseurs

Gerelateerde artikelen