Risk en Compliance

artikel-thumbnail

12 mei 2005

Risico? Kans bedoelt u! - Door Marco Gianotten

Risico is niet hetzelfde als onzekerheid. Onzekerheid is wanneer je de kans dat iets gebeurt niet kent. Risico is het kennen van de waarschijnlijkheid en het managen op basis van die imperfecte informatie. De discipline om risico's in te schatten - strategisch, financieel envoperationeel - en ernaar te handelen wordt omschreven als enterprise riskmanagement, ofwel ERM. In directiekamers wordt ERM een topic vanwege de verscherpte regulering van financiële autoriteiten en overheden, de verscherpte concurrentie - het is hard tegen hard - en omdat eenbeslissing over een nieuwe strategieeen bedrijf in de afgrond kan storten.

artikel-thumbnail

12 mei 2005

Liever geen kritiek, column van Peter Paul de Vries

Het seizoen van aandeelhoudersvergaderingen is weer begonnen. Tijdens die bijeenkomsten zullen bestuur en Raad van Commissarissen verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid en het gehouden toezicht. Door sommigen worden de aandeelhoudersvergaderingen gezien als een noodzakelijk kwaad. Als commissaris moet je vier tot vijf uur zitvlees hebben en dan ben je weer een jaar van die aandeelhouders verlost. Het beeld is misschien gechargeerd, maar kritische aandeelhouders worden niet overal op prijs gesteld.

artikel-thumbnail

12 mei 2005

'Ondergang van RDM was onnodig' - Interview Leo van der Voort door Jan Bletz

Begin januari 2004 werd Leo van de Voort benoemd tot CFO van Wilton-Fijenoord Holding en de inmiddels failliete RDM Groep van bedrijven van Joep van den Nieuwenhuyzen. Hij was vooral aangetrokken om de financiële organisatie te stroomlijnen. Het heeft niet zo mogen zijn. Van de Voort - inmiddels CFO van Satellite Newspapers - blikt terug op zijn tijd met 'Joep', de neergang van RDM, de kortzichtigheid van Defensie en het bestuurlijke onvermogen van de commissarissen van het Rotterdamse Havenbedrijf.

artikel-thumbnail

11 mei 2005

Acceptatie en gebruik van kengetallen in organisaties

Kengetallen beogen in één oogopslag een beeld te geven van een bepaald onderdeel van de bedrijfsvoering van een organisatie. Kengetallen bieden het management van een organisatie grip op een vaak complexe werkelijkheid door de belangrijkste kenmerken van die werkelijkheid uit te drukken in eenvoudig te interpreteren cijfers. Hierin ligt besloten dat we de werkelijkheid goed moeten kennen om tot goede kengetallen te kunnen komen. Helaas is dit niet een voldoende voorwaarde om de bedrijfsvoering succesvol (bij) te kunnen sturen met kengetallen. Daarvoor moeten kengetallen door de organisatie ook daadwerkelijk geaccepteerd en gebruikt worden.

artikel-thumbnail

11 mei 2005

Loon steeds vaker variabel

Werknemers krijgen steeds vaker een beloning op basis van behaalde resultaten, terwijl de automatische loonsverhoging steeds meer verdwijnt. Dat bleek recent uit het Nationaal Beloningsonderzoek 2004 van de Human Capital Group. Heineken en de NS hebben bekendgemaakt zich zich te scharen onder het groeiende aandeel bedrijven dat overgaat op een andere manier van beloning. De één betaalt in aandelen, de ander beloont als de klantwaardering stijgt en het ziekteverzuim daalt.

artikel-thumbnail

10 mei 2005

Samenwerken op basis van spreadsheets

Met de komst van spreadsheetprogramma´s ontstond voor de individuele medewerker in een organisatie de mogelijkheid om zelf complexe berekeningen en simulaties te maken. Spreadsheetprogramma´s hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot ware alleskunners. Onnodig te zeggen dat spreadsheets de individuele productiviteit aanzienlijk kunnen verhogen. Er is echter een keerzijde die minder vaak wordt belicht. Een verhoging van de individuele productiviteit door spreadsheetgebruik gaat niet zelden ten koste van de productiviteit van een organisatie als geheel.

artikel-thumbnail

15 maart 2005

Druk van de ketel

Buitenlandse bedrijven die aan de Amerikaanse beurs zijn genoteerd, hebben een jaar uitstel gekregen om aan Sarbanes-Oxley te voldoen. De ervaringen in eigen land deden SEC-voorzitter William Donaldson ertoe overgaan de Europese bedrijven een jaar respijt te geven. De druk is van de ketel. Controllers en bestuurders hebben hun handen immers al vol aan de nieuwe boekhoudregels. 'Dit biedt wat extra tijd om de zaken nog eens te controleren', aldus een woordvoerder van KPN in Trouw.

artikel-thumbnail

09 februari 2005

Verantwoording in publieke sector onder de maat

Corporate governance krijgt in de publieke sector veel aandacht. Raden van Toezicht professionaliseren en er zijn specifieke governance codes ontwikkeld. Belangrijk aandachtspunt is de verantwoording over het gevoerde beleid. Het jaarverslag is daarbij het middel bij uitstek. Hay Group onderzocht 125 jaarverslagen uit de publieke sector. De jaarverslagen scoren een onvoldoende: verantwoording in deze sector laat nog te wensen over.

artikel-thumbnail

09 februari 2005

Honeywell en de ontwikkeling in het credit management en automatisering

De fundering voor Honeywell als bedrijf werd reeds in 1885 in Amerika gelegd. Daar werd de 'verre voorganger' van de thermostaat uitgevonden. De verbeterde versie van deze thermostaat (Chronotherm in Nederland) is één van de redenen waardoor Honeywell bekendheid geniet bij de consument. Binnen de zakelijke wereld is het bedrijf bekend door een variëteit aan producten en services voor de luchtvaartindustrie, beveiligingstechnologieën (gebouwen, huizen en industrie), producten voor de automobielindustrie, turbolaadsystemen, speciale chemicaliën, polymeren en elektronische materialen.

artikel-thumbnail

26 januari 2005

Enterprise Risk Management

Het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission hanteert de volgende definitie van enterprise risk management: "Enterprise risk management is a process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risk to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives."

artikel-thumbnail

13 januari 2005

Slim? Of niet zo netjes?

Jarenlang kregen hun abonnees maandelijks één factuur. Voor geleverde diensten. Vanaf 2005 krijgen zij nog steeds maandelijks één factuur. Voor nog te leveren diensten. En daarmee is de weg vrij voor internetproviders Demon en Tiscali om eenmalig twee facturen tegelijk te sturen, in navolging van KPN ruim twee jaar geleden. Vanuit credit management-oogpunt slim gevonden. En juridisch waterdicht. Maar is het ook netjes? Wél als er open en duidelijk over wordt gecommuniceerd, aldus pr-deskundige Harry Scholte.

artikel-thumbnail

15 december 2004

Tabaksblat in de praktijk: Van risicomanagement naar kansmanagement

De Nederlandse code voor corporate governance stelt dat ondernemingen moeten beschikken over adequate en effectieve risicomanagementsystemen. Maar wat bedoelt Tabaksblat met adequaat en effectief? In september introduceerde het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) een nieuw raamwerk voor integraal risicomanagement. Dit model biedt ondernemingen waardevolle aanknopingspunten en belooft dé wereldstandaard te worden op het terrein van risicomanagement.

artikel-thumbnail

15 december 2004

Sturen op doelstelling, strategie en beleid: Geen governance zonder integraal performance management

Bij de huidige aandacht voor risicomanagement in reactie op de corporate-governancecodes blijft een belangrijk deel van de verantwoordelijkheden van de CFO en andere bestuurders buiten beeld, namelijk het sturen op doelstellingen, strategie en beleid. Dit is precies het gebied dat door integraal performance management (IPM) wordt afgedekt. IPM is daarmee onmisbaar voor behoorlijk bestuur.

artikel-thumbnail

07 december 2004

Kappa Packaging: Europe-brede credit management-oplossing

Het van oorsprong Nederlandse Kappa Packaging behoort tot Europa's grootste producenten van papier, karton en kartonnen verpakkingen. Met 116 bedrijven verspreid over 18 Europese landen is er sprake van een decentrale organisatiestructuur. Een creatieve credit management-oplossing, bruikbaar voor alle bedrijven in alle landen, werd gevonden in de zogenaamde working capital toolkit. Waar de focus ligt is duidelijk: het terugdringen van het werkkapitaal.

artikel-thumbnail

07 december 2004

De telefoongids introduceert credit management: Van outsourcing naar insourcing

In een periode waar voor veel bedrijven grote kansen liggen op het gebied van outsourcing, vormt De Telefoongids een uitzondering. De uitgever van het meest gelezen boek van Nederland besloot zijn credit management, dat deels nog bij de ex-moeder-organisatie KPN was ondergebracht en voor een ander deel bij een derde partij lag, zelf in huis te halen. In vier maanden tijd werd een geheel nieuwe afdeling Billing & Collections ingericht.

artikel-thumbnail

06 december 2004

Stork Food & Dairy Systems BV: Bijzondere combinatie van kredietverzekering en forfaitering

Stork Food & Dairy Systems B.V. verkocht een sterilisatietoren aan een Mexicaanse klant. De drie miljoen dollar die daarmee gemoeid gingen werden verzekerd én ten dele geforfaiteerd door dezelfde partij. Een bijzondere combinatie. Credit manager Jeremy Helmer: 'Je zoekt de ultieme prijs-kwaliteitverhouding, maar het is al moeilijk genoeg om een partij te vinden die de deal überhaupt wil.'

artikel-thumbnail

28 oktober 2004

Bart-Jan Beerens, manager financial services Hercules 'Ongebruikte kennis kan snel verwateren'

"Ik ben gestart met heao-bedrijfseconomie met als hoofdvak bedrijfsadministratie. Daarna ben ik gaan werken bij de financiële administratie van een multinational. Maar ik was vooral met accountancy bezig. Ik wil breder werken en ook rapportages doen. Daarom ben ik de Hofam gaan doen, maar dat viel me bijzonder tegen. Mijn medestudenten waren net afgestudeerde heao'ers zonder leidinggevende positie. De opleiding behandelt cases. Het is de bedoeling dat studenten ervaringen uitwisselen. Maar dat gaat niet als ze die niet hebben. Daarvoor doe ik natuurlijk geen postdoctorale studie, ik had beter een MBA kunnen volgen. Mijn einddoel is om financieel directeur of CFO te worden.

artikel-thumbnail

23 oktober 2004

Wat is de waarde van [email protected] als risico maatstaf?

Begin jaren '90 introduceerde de Amerikaanse investeringsbank J.P. Morgan Value-at-Risk ([email protected]) als een model voor risico meting en risico management. Met de introductie van [email protected] werd een standaardmodel voor risico management publiek gemaakt waar op dat moment veel behoefte aan bestond. Sinds de introductie van [email protected] heeft deze risicomaatstaf sterk aan populariteit gewonnen, en tot op de dag van vandaag wordt [email protected] door vele organisaties gebruikt als een vorm van risico rapportage, en daarmee ook als een vorm van risico management. Ik wil op een eenvoudige manier uitleggen dat deze manier van risicometing een achterhaalde methode is.

artikel-thumbnail

20 oktober 2004

Topmanagement onvoldoende voorbereid op gevolgen corporate governance

Veel Nederlandse ondernemingen die onder de corporate-governancecode vallen, zijn zich nog onvoldoende bewust van de gevolgen van deze code en hebben daardoor geen adequate maatregelen getroffen. Slechts 12 procent van de grote bedrijven (met meer dan honderd medewerkers) vindt het onderwerp bedrijfsrisico's op de bestuursvergadering 'zeer belangrijk'. Eén op de drie grootste bedrijven spreekt van 'een onbelangrijk agendapunt' en 18 procent stelt de bedrijfsrisico's zelfs in het geheel niet aan de orde. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Aon Nederland naar risicomanagement in het bedrijfsleven.

artikel-thumbnail

20 oktober 2004

Tabaksblat en de buiksprekers van het maatschappelijk verkeer

De aanbeveling van de code- Tabaksblat om de accountant in de aandeelhoudersvergadering te bevragen over zijn verklaring en de daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden heeft de potentie om een revolutie teweeg te brengen. Deze aanbeveling heeft niet alleen gevolgen voor de krachtsverhoudingen tussen de accountant, de commissarissen, het bestuur en de aandeelhouders, maar vooral ook voor de eisen die aan de accountant en de CFO worden gesteld.

artikel-thumbnail

19 oktober 2004

'Code-Tabaksblat beter dan Sarbanes Oxley'

"Het Amerikaanse Sarbanes-Oxley is harde wetgeving. Er bestaat geen enkele mogelijkheid voor het beurs- en bedrijfsleven om af te wijken van de regels. Tabaksblat daarentegen houdt door middel van de pas-toe-of-leg-uit regel, rekening met de structuur van de vennootschap. Daarnaast wordt Corporate Governance in Nederland beredeneerd vanuit principes. In de VS is het systeem rulebased, alles moet er gaan volgens de letter van de wet. In zoín situatie krijg je altijd te maken met allerlei slimme juristen en advocaten die onder de regels uit proberen te komen."

artikel-thumbnail

19 oktober 2004

IT doet er niet toe... of wel?

De IT-industrie schrok op toen publicist Nicholas Carr enkele maanden geleden in de Harvard Business Review een artikel publiceerde met de omineuze kop 'IT doesn't matter'. IT wordt, zegt Carr, net als eerdere technologische innovaties (zoals elektriciteit, spoorwegen, noem maar op) in hoog tempo een massa-artikel, een 'commodity'. Het wordt een infrastructurele technologie waarmee amper nog concurrentievoordeel valt te behalen, eerder een 'necessity' dan een 'advantage'.

artikel-thumbnail

14 oktober 2004

De fraude voorbij met beyond budgeting

Met steeds strakker wordende accountingregels en het vervolgen en mogelijk opsluiten van de managers die deze regels overtreden, wordt het paard achter de wagen gespannen. De schade is immers al aangericht. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat alle zich misdragende managers altijd zullen worden gepakt. Toch moet er iets gebeuren, want het tempo waarin de financiële schandalen zich aaneenrijgen neemt steeds meer toe. Het is daarom beter om naar preventie te kijken. Zoals door de invoering van beyond budgeting

artikel-thumbnail

11 oktober 2004

TPG's CFO Jan Haars werkt aan SOX

De 'spin in het web' van TPG Jan Haars is belast met de aanpassing van het bedrijf aan de code-Tabaksblat en Sarbanes-Oxley (SOX). Een aanpassing die 'zo ingewikkeld is dat de rest van de leden van de Raad van Bestuur dit maar op mijn bord hebben gelegd.' TPG voldoet op twee punten na aan Tabaksblat (o.a. wordt nu nog afgeweken van de voorstellen voor afkoopsommen van bestuurders en voor de periode dat toegekende aandelen niet verkocht mogen worden), maar TPG behoort van de beursgenoteerde bedrijven tot de top-vijf Tabaksblat-getrouwe ondernemingen.

artikel-thumbnail

20 augustus 2004

Genomineerd voor controller van het jaar 2004: Frank Kolner (Telematica Instituut)

De uitdagingen zijn en blijven groot bij het Telematica Instituut, aldus controller Frank Kolner. Niet alleen vanwege de inhoudelijke ontwikkeling van de telematica-markt, maar vooral vanwege het continue zoeken naar een balans tussen overheids- en marktfinanciering. 'Keer op keer staan wij voor situaties die uniek zijn voor alle betrokken partijen, inclusief de belastingdienst. Dus moet je pionieren op financieel gebied; dat trekt me hier enorm aan.'

artikel-thumbnail

10 augustus 2004

Genomineerd voor controller van het jaar 2004: Steven Blom (TMS Beheer)

De continue groei van TMS Beheer, maakt de baan van de 51 jarige Steven Blom een zeer dynamische. Als Chief Financial Officer van dit bedrijf is Blom nauw betrokken bij de ontwikkelingen waar die groei mee gepaard gaat. 'Toen ik in 1991 begon, werkten er ongeveer 150 mensen dat zijn er nu 350. De consolidatie deed ik met potlood en gum en later in Excel. Dat is te traag, daarom automatiseren we nu de financiële administratie.'

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22