Cost-Management: noodzakelijk bij succesvol ondernemen

Wanneer is een onderneming succesvol? Voor een beursgenoteerde onderneming wordt een stijgende beurskoers vaak als graadmeter beschouwd. Maar of er nu sprake is van een beursnotering of niet, winst en groei van de onderneming zijn indicatoren waaraan succes het beste kan worden afgemeten. En dan gaat het niet alleen om succes van vandaag, maar vooral ook om het succes van morgen.

Managen van uw winst Of er winst wordt gemaakt is eenvoudig vast te stellen door op de opbrengsten de kosten in mindering te brengen. Het managen van winst is echter niet zo eenvoudig. Hiervoor is een gedetailleerder inzicht in de kostenstructuur van de onderneming noodzakelijk. Goed cost management is onmisbaar voor het behalen van uw winst- en groeidoelstellingen. De kostenstructuur en de bedrijfsdrukte zijn tezamen bepalend voor het resultaat van een onderneming. De toepassingsgebieden van cost management zijn onder te verdelen in kostenbeheersing, waardecreatie en profit improvement. Kostenbeheersing richt zich op de effectiviteit en efficiency van processen, terwijl waardecreatie zich richt op de (toegevoegde) waarde die door de onderneming gerealiseerd wordt. Blijkt deze onvoldoende, dan is profit improvement noodzakelijk om waarde en kosten weer in balans te brengen. Bij het vaststellen van uw kosten en het realiseren van rendementsverbeteringen kunt u gebruik maken van traditionele inzichten in kostensoorten en allocatie met behulp van statistische kostenverdeelsleutels. Wij kijken liever naar de activiteiten in uw waardeketen, gebruikmakend van resource drivers en activity drivers volgens onder meer de Activity Based Costing (ABC) methode. Activity Based Costing Voor succesvol cost management is de ABC-informatie een absolute noodzaak. De kern van deze methodiek is het toerekenen van kostenobjecten via activiteiten. De indirecte kosten kunnen daardoor inzichtelijk worden gemaakt en zoveel mogelijk causaal worden berekend aan kostenobjecten. In de praktijk blijken de volgende succesfactoren van belang om een succesvol een ABC-project te realiseren: 1. steun van het topmanagement, 2. duidelijke doelstellingen voor het project, 3. betrokkenheid van het lijnmanagement, 4. link met de ondernemingsstrategie, 5. adequate resources, 6. voldoende training en 7. effectief verandermanagement. Een ABC-project bestaat uit een aantal fases: 1. De focusfase.Vaststellen van de business issues, de doelstellingen en de scope/reikwijdte van het project. 2. Activiteitenanalyse. Het uitwerken en definiëren van alle onderdelen. 3. Datacollectie en modelbouw. Inrichten van de software en het verzamelen van de data en deze verifiëren op betrouwbaarheid en volledigheid. 4. Analyse en actie. Op basis van analyses acties voor rendementsverbeteringen opstarten. 5. Inbedding en overdracht. Zorgdragen voor beheer en upto-date houden van het model. Beoordeling Een goed ontwikkeld cost managementsysteem zorgt ervoor dat uw lijnmanagers financiële informatie krijgen die ze begrijpen, die aansluit op hun behoeften en verantwoordelijkheden en ook daadwerkelijk helpt bij het nemen van beslissingen.Wel vergt goed cost management een behoorlijke inspanning van uw organisatie en kan gedetailleerde cost managementmodellen leiden tot veel onderhoud. Ook kan een nieuwe allocatiemethodiek veel onrust veroorzaken in de organisatie.