artikel-thumbnail

24 maart 2016

Data-analyse bij WTC/Vliegtickets.nl: "We weten alles van onze klanten"

Online reisorganisatie Otravo (Online Travel Organisation), moederbedrijf van o.a. de merken WTC.nl en Vliegtickets.nl, is ontstaan uit het samengaan van twee succesvolle reisondernemingen in 2014. Dagelijks bezoeken meer dan 100.000 mensen de sites en al meer dan drie miljoen mensen zijn via Otravo op reis gegaan. Dat levert een hoop data-informatie op waar het klant-obsessieve reisbureau wel mee uit de voeten kan.

artikel-thumbnail

01 maart 2016

Dynamische omgeving vraagt om heroverweging controllersvak

Door toenemende complexiteit en ambiguïteit in de omgeving hebben steeds meer organisaties moeite om 'in control' te zijn. Ook zal control veel meer in het teken komen te staan van leren. Dit roept vragen op als: wat is 'in control' zijn in een dergelijke omgeving? Wat moet de finance professional van de toekomst dan kunnen en kennen? En: hoe richt je een management control systeem in dat leren, verbeteren en innoveren (in de keten) ondersteunt?

artikel-thumbnail

11 februari 2016

VEB blij met voorstel versterking positie interne accountantsdienst en auditcommittee

De Commissie van Manen wil bij de herziening van de code voor corporate governance de positie van de interne accountantsdienst bij ondernemingen versterken en de auditcommittee binnen de raad van commissarissen verzwaren. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is positief over een groot deel van de aanpassingen die de Commissie van Manen voorstelt. 'De zwaardere positie van interne controle door commissarissen en de interne controledienst zijn zonder meer een welkome aanvulling op de huidige code,' aldus de VEB.

artikel-thumbnail

09 februari 2016

Standaardisatie financiele processen is eerste stap naar beheersbare groei

Elke CFO droomt ervan zijn organisatie schaalbaar en agile te maken. Het is dé randvoorwaarde voor het ontplooien van nieuwe bedrijfsactiviteiten en 'double digit growth' zonder dat de administratieve impact op de organisatie een struikelblok is. Oftewel, groei en verandering vereisen een wendbare infrastructuur in de back office die kan meebewegen met de gewenste groei en verandering in de front office.

artikel-thumbnail

06 januari 2016

ADP: Werkgeverslasten stijgen in 2016

De werkgeverslasten stijgen in 2016. In het algemeen zijn werkgevers meer kwijt aan premies voor werknemersverzekeringen dan vorig jaar. De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) en de WIA-basispremie stijgen. De sectorpremies dalen over vrijwel de gehele linie. De werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringwet (ZVW) daalt van 6,95% naar 6,75%. De pensioenpremies dalen ten opzichte van vorig jaar, maar de verschillen hierin zijn marginaal.

artikel-thumbnail

04 januari 2016

Milieulijst 2016: Meer voordeel voor circulaire innovaties

De Milieulijst 2016 is gepubliceerd in de Staatscourant. Op de lijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De Milieulijst 2016 biedt extra voordeel voor ondernemers die investeren in een duurzame bedrijfsvoering in het kader van een circulaire economie. Het budget in 2016 voor de Milieulijst (MIAVamil) is verhoogd van EURO 93 naar EURO 97 miljoen voor MIA en van EURO 38 naar EURO 40 miljoen voor Vamil.

artikel-thumbnail

23 december 2015

Aanscherping renteaftrekbeperking overnamefinanciering aangekondigd

Minister Dijsselbloem en staatssecretaris Wiebes van Financiën hebben in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de initiatiefnota 'Private Equity: einde aan de excessen', van de PvdA-fractieleden Nijboer en Groot. In deze nota is een aantal concrete voorstellen gedaan tot wijziging van zowel fiscaalrechtelijke als civiel- en ondernemingsrechtelijke regelgeving, die met name relevant is voor private-equityinvesteringen.

artikel-thumbnail

18 december 2015

'Ondernemingen moeten duidelijk en verantwoord belastingbeleid voeren'

Eumedion verwacht van beursgenoteerde ondernemingen dat zij een duidelijk en verantwoord belastingbeleid voeren en hierover transparant zijn in hun jaarverslag. Daarnaast ziet Eumedion het als een verantwoordelijkheid van het bestuur om een passende balans te vinden tussen de voordelen van een lagere belastingafdracht enerzijds en de eventueel hieraan gerelateerde risico's anderzijds, waaronder de 'social licence to operate'.

artikel-thumbnail

15 december 2015

Meerderheid beursgenoteerde ondernemingen niet transparant over externe kosten in jaarverslag

Meer dan de helft van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven is in hun jaarverslag niet transparant over externe kosten. Daarnaast hanteren zij geen eenduidige verantwoordingsmethode over die kosten. Ook is er bij de meeste bedrijven geen verband tussen de aandacht voor inkoop in jaarverslagen en de feitelijke omvang van hun inkoop. Dit blijkt uit onderzoek van inkoopspecialist Emeritor.

artikel-thumbnail

11 december 2015

KvK: Elektronisch deponeren jaarrekening verplicht vanaf boekjaar 2016

Vanaf boekjaar 2016 kunnen deponeringsplichtige bedrijven de jaarrekening alleen elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel. De Eerste Kamer heeft daartoe op 8 december de wettelijke grondslag gecreëerd door het wetsvoorstel 'Elektronisch deponeren van bescheiden in het Handelsregister' te aanvaarden. De verplichting geldt in eerste instantie voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein, zo meldt de KvK.

artikel-thumbnail

08 december 2015

Licht omzetherstel accountants en administratieve dienstverleners in Q3

De omzet van accountants, belastingadviseurs en administratieve dienstverleners nam in het derde kwartaal van 2015 met 3,7 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Dit is voor deze branche het tweede achtereenvolgende kwartaal met een omzetstijging. Deze opleving van de omzet ging gepaard met nagenoeg gelijkblijvende tarieven. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in de kwartaalmonitor zakelijke diensten.

artikel-thumbnail

25 november 2015

Europees Parlement wil transparante vennootschapsbelasting multinationals

Het Europees Parlement dringt aan op eerlijkere vennootschapsbelastingen in de EU. Het roept lidstaten onder meer op in te stemmen met rapportages door multinationals over behaalde winst en betaalde belasting per land, een geconsolideerde, gemeenschappelijke heffingsgrondslag, eenduidige definities voor begrippen als 'winst' en meer transparantie en verantwoording over de - nu geheime - belastingafspraken.

artikel-thumbnail

18 november 2015

'Beursgenoteerde bedrijven hebben meer aandacht voor verantwoord belastingbeleid'

Beursgenoteerde bedrijven hebben steeds meer aandacht voor verantwoord belastingbeleid, zo blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De beleggersvereniging stelt vast dat 45 procent van de onderzochte bedrijven op dit punt MVO-beleid heeft geformuleerd. Dat staat in schril contrast met cijfers van vorig jaar. Toen was dit nog maar bij 16 procent van de bedrijven het geval.

artikel-thumbnail

05 november 2015

Beursgenoteerde ondernemingen Benelux rapporteren transparanter over klimaatprestaties

Beursgenoteerde ondernemingen in de Benelux zijn afgelopen jaar transparanter gaan rapporteren over hun CO2-doelstellingen en klimaatimpact. De prestaties op het gebied van klimaatverandering blijven echter gelijk aan 2014. Dat blijkt uit het nieuwe Climate Change Report 2015 van het CDP (voorheen Carbon Disclosure Project), een internationale NGO in opdracht van internationale investeerders.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17