Accounting en verslaggeving

artikel-thumbnail

12 december 2007

MiFID ondermijnt financiele informatiesystemen

Iedereen beseft dat MiFID een grote invloed heeft op de IT-systemen van banken en beleggingsinstellingen. Toch is er nog weinig bekend over de aanpassingen of nieuwe oplossingen die daarvoor zijn geïmplementeerd. Zeker in vergelijking met alle aandacht die Basel II, SOX en andere recente regelgeving hebben gekregen. MiFID gaat een grote toename van de datavolumes veroorzaken en veel zwaardere eisen stellen aan gebruikte 'business intelligence' en rapportagetools. De manier waarop financieel dienstverleners daarmee omgaan kan de concurrentiepositie behoorlijk beïnvloeden.

artikel-thumbnail

05 november 2007

NMa beboet bestuurders en werknemers

De recente wijzigingen van de Mededingingswet (Mw) zijn niet alleen interessant vanuit het perspectief van het mededingingsrecht maar ook vanwege de arbeidsrechtelijke aspecten. De NMa hoopt een 'ratrace' op gang te brengen van bestuurders en werknemers die melding komen maken van een kartel. Het belang van een interne gedragscode wordt voor werkgevers steeds groter. Daarnaast neemt ook de verantwoordelijkheid en mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders en werknemers toe. Oplettendheid is dan ook geboden voor zowel de werkgever als de werknemer.

artikel-thumbnail

23 oktober 2007

De flex BV: een zegen?

Bij koninklijke boodschap is op 31 mei het wetsvoorstel tot vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht bij de Tweede Kamer ingediend. Aan de indiening van het voorstel is een uitvoerig preparlementair traject voorafgegaan op grond waarvan in de memorie van toelichting bij het voorstel wordt gesteld dat het wetsvoorstel aansluit bij de wensen die in de praktijk leven. Tot die praktijk behoren ook fusies en overnames. Reden om te bezien wat de flexibele bv voor de M&A-praktijk kan betekenen.

artikel-thumbnail

10 oktober 2007

Wat is afletteren op grootboekrekeningen?

Aflettteren is eigenlijk het 'afvinken' van mutaties op een grootboekrekening die bij elkaar horen. Bijvoorbeeld: u heeft EUR 100,- opgenomen. De ontvangst in de kas wordt geboekt als: kas, aan kruisposten. De afschrijving van de bank wordt geboekt als: kruisposten, aan bank. De twee mutaties op de rekening kruisposten kunnen tegen elkaar worden afgeletterd, immers de boeking is volledig en heeft geen toegevoegde waarde meer op het saldo van de grootboekrekening kruisposten.

artikel-thumbnail

07 oktober 2007

De groei voorbij?!

Nederland kan de komende twintig jaar weinig economische groei meer verwachten, stelt Jaap van Duijn. Na de ongekende welvaartsstijging sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we nu te kampen met verzadiging, vergrijzing en de concurrentie van nieuwe landen. Op termijn zal de bevolking gaan dalen. Voor onze rijkdom hebben we een hoge prijs betaald: een aanslag op het milieu, een overvol land, een verlies aan rust en ruimte. Aan meer materiële welvaart is nauwelijks behoefte - wel aan meer welzijn. Maar zijn we bereid de inspanningen te verrichten om terug te winnen wat verloren is gegaan?

artikel-thumbnail

05 oktober 2007

Terugvragen van buitenlandse BTW in de EU: Tijdrovend en ingewikkeld?

Het is mogelijk dat een Nederlands bedrijf buitenlandse BTW in rekening gebracht krijgt van een bedrijf dat is gevestigd in een andere EU lidstaat. Bijvoorbeeld bij een hotelovernachting, de huur van een auto, de aankoop van een dienst of de deelname aan een beurs. In principe zal geen buitenlandse BTW in rekening worden gebracht indien goederen worden aangekocht die vanuit die lidstaat naar Nederland worden verscheept.

artikel-thumbnail

01 september 2007

Deugdelijke controle, deugdelijke architectuur

Sinds de invoering van de code-Tabaksblat als reactie op de Ahold-affaire in 2003 komen de gevolgen van de fundamenteel gebrekkige accountantscontrole voor verantwoording en risico van het ondernemingsbestuur. Het bestuur dient op objectieve gronden te verklaren dat de controlesystemen adequaat en effectief zijn. Dat kan alleen als de controle enerzijds berust op fundamentele controleerbaarheid en anderzijds op een logisch stelsel van gegevensgerelateerde controles.

artikel-thumbnail

06 december 2006

Floris van Woerkom, Group Control & Accounting Director Heineken

Een goede backofficeorganisatie voor alle transactionele processen binnen de finance organisatie. Dat is de visie van Heineken's Group Control & Accounting Director Floris van Woerkom. Een eerder dit jaar gehouden benchmark moest het management een beeld geven waar de verschillende afdelingen binnen de organisatie staan. 'Ineens krijgt het bedrijf een spiegel voorgehouden. Je ziet dan waar je goed bent en waar niet. Op die punten moeten dus verbeterprojecten worden ingezet.'

artikel-thumbnail

20 december 2005

Invloed van Walvis op de loonadministratie

De wirwar aan formulieren, ingewikkelde berekeningen en de verschillende instanties waar de gegevens aan moeten worden doorgegeven. Vanaf 1 januari 2006 moet de Wet Walvis uitkomst bieden. In deze wet staan twee veranderingen centraal: de administratieve lastenverlichting en de vereenvoudiging van sociale verzekeringswetten. Uit een onlangs gehouden onderzoek van Ernst & Young Belastingadviseurs blijkt dat maar 83 procent van de ondervraagde instanties nog maar nauwelijks begonnen is met het inrichten van de administratie rondom de Wet Walvis.

artikel-thumbnail

12 mei 2005

Te laat is te laat

Aan belastingplichtige was op 9 april 2003 een aanslag inkomstenbelasting 2001 uitgereikt, hiertegen diende een eventueel bezwaar uiterlijk op 21 mei te worden ingediend. Aangezien belastingplichtige op Curaçao verbleef, werd de post automatisch doorgestuurd, echter, met enige vertraging. Op 21 mei ontving belanghebbende de aanslag, nam contact op met zijn belastingadviseur in Nederland en er werd geconcludeerd dat de aanslag niet juist was. Er werd vanuit Curaçao een bezwaarschrift gefaxt dat na de Nederlandse kantoortijden werd ontvangen. Dit had tot gevolg dat het bezwaarschrift op 22 mei 2003 was binnengekomen. Het Hof heeft belanghebbende niet ontvankelijk verklaard. Belanghebbende had ten behoud van rechten direct een pro-forma bezwaar in moeten dienen, deze fax zou op tijd zijn ontvangen en niet hebben geleid tot niet-ontvankelijkheid wanneer dit pro-forma bezwaar later werd gemotiveerd.

artikel-thumbnail

30 maart 2005

'Hypotheek' bij suiker-oom afsluiten?

De hypotheekrenteaftrek wordt door woningbezitters gekoesterd. Deze fiscale regeling staat borg voor een welkome belastingvermindering of -teruggaaf. Veel mensen denken dat fiscale aftrek alleen mogelijk is bij een hypotheek. De Wet inkomstenbelasting hanteert echter de ruimere term "eigenwoninglening". Als u naar de notaris gaat voor een hypotheekakte, wordt er een zekerheidsrecht op een woning gevestigd ten behoeve van de geldverstrekker. De bank geeft u een lening en krijgt door dit zekerheidsrecht de bevoegdheid de woning te verkopen en zich op de opbrengst te verhalen als u uw verplichtingen niet nakomt.

artikel-thumbnail

15 maart 2005

Debt collection procedures in the candidate member states: Turkey, Romania and Bulgaria

Due to their candidateship for the EU, countries like Turkey, Romania and Bulgaria are experiencing a fast development in economic- and social-cultural areas. Every year more and more companies make the decision to do business with these candidate countries. Because of privatizations, trade and foreign investment stimulation programs and liberalized corporate and tax rules and regulations, these countries offer interesting perspectives for Western European companies. Meanwhile, it is important that the companies willing to take this step, research all aspects of doing international business in advance. Before concluding a commercial contract with a domestic commercial partner, a foreign entity should check its financial situation and some information regarding its reputation in the business environment and past activity. This data makes it possible to distinguish between different companies and to avoid those that already had payment litigations or do not have the economic strength or behaviour you may required. Knowledge about debt-collection in those prospective member states is also one of the basic aspects which should be looked at.

artikel-thumbnail

01 maart 2005

Alle vermogensbeheerders het land uit

In de afgelopen tijd is al veel geschreven over de noodzaak de fiscale behandeling van Nederlandse beleggingsinstellingen aan te passen. Een kapitaalsbelasting van 0,55% bij uitgifte van nieuwe aandelen zou te belemmerend werken om nog in Nederland een beleggingsinstelling op te zetten. De verplichte doorstootverplichting van ontvangen rente en dividenden zou als te restrictief ervaren worden. Een dividendbelasting op uitgekeerde dividenden zou voor buitenlandse beleggers als niet wenselijk worden ervaren. De conclusie is dat Nederlandse fondsen als minder geschikt worden ervaren om in het buitenland te kunnen verkopen.

artikel-thumbnail

12 januari 2005

MRB: geschorst voertuig even op de openbare weg, nou en?

Belanghebbende is sinds 2000 houder van een Ford Sierra en tijdens zijn houderschap heeft belanghebbende de registratie voor de wegenbelasting geschorst. Ten tijde van dit verzoek om schorsing is door de Belastingdienst een formulier naar belanghebbende gestuurd waarin verzocht werd het adres van de stallingsplaats op te geven. Daarbij stond duidelijk vermeld dat tijdens de schorsing het motorvoertuig zich niet op de weg mag bevinden.

artikel-thumbnail

19 oktober 2004

Vertrouwen in accountants sterk gedaald

Het beeld van de accountant als saaie maar onkreukbare boekhouder lijkt aan duigen te zijn gevallen door Enrons, Worldcoms en Parmalats. Maar liefst 31 procent van alle bedrijven in Nederland met meer dan twintig werknemers zegt dat de schandalen hun vertrouwen in de beroepsgroep in meer of mindere mate hebben geschaad. Dit blijkt uit de studie Profiel & Imago Accountants- en Adviesbureaus, dat onderdeel is van de Accountancy Monitor 2004. De Monitor is een jaarlijks onderzoek van Heliview Research.

artikel-thumbnail

12 oktober 2004

De accountant beoordeeld

Het beoordelen van de accountant bij beursgenoteerde ondernemingen (door het bestuur en de auditcommissie) krijgt wettelijke status doordat de wetgever in boek 2 BW de code-Tabaksblat gaat volgen. Dit is een goede zaak. Door navolging, gewoonte en jurisprudentie zullen ook niet-beursgenoteerde ondernemingen met deze wetgeving te maken krijgen. Beoordeling van de accountant zal daarmee eindelijk gemeengoed worden. Te betreuren valt alleen dat er geen betere beoordelingsgrond is gekozen.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17