Accounting en verslaggeving

14 april 2008

9 tips voor een goed management informatiesysteem

Managers begrijpen minder van automatisering dan de medewerkers die twaalf loonschalen lager zitten. Aldus een managementboek dat eind jaren zeventig verscheen. We zijn nu dertig jaar verder, en er is weinig veranderd. Een computer? Hij weet hoe hij hem aan moet zetten, maar daar houdt het ook mee op, zo zegt menige directiesecretaresse over haar baas. Dat is dus de doelgroep waarvoor een managementinformatiesysteem (MIS) bedoeld is.

21 februari 2008

Timing verreist in terugvragen BTW over niet betaalde facturen

Als ondernemers met BTW factureren dienen zij deze BTW op aangifte te betalen. Deze betaling dient te geschieden ongeacht het tijdstip van de voldoening van de factuur door de debiteur. Als de debiteur de factuur uiteindelijk niet betaald, kan de afgedragen BTW bij de belastingdienst worden teruggevraagd (artikel 29 lid 1 BTW). De ondernemer dient dan wel aannemelijk te maken dat de debiteur ondanks verwoede incassopogingen niet zal gaan betalen.

12 december 2007

MiFID ondermijnt financiele informatiesystemen

Iedereen beseft dat MiFID een grote invloed heeft op de IT-systemen van banken en beleggingsinstellingen. Toch is er nog weinig bekend over de aanpassingen of nieuwe oplossingen die daarvoor zijn geïmplementeerd. Zeker in vergelijking met alle aandacht die Basel II, SOX en andere recente regelgeving hebben gekregen. MiFID gaat een grote toename van de datavolumes veroorzaken en veel zwaardere eisen stellen aan gebruikte 'business intelligence' en rapportagetools. De manier waarop financieel dienstverleners daarmee omgaan kan de concurrentiepositie behoorlijk beïnvloeden.

05 november 2007

NMa beboet bestuurders en werknemers

De recente wijzigingen van de Mededingingswet (Mw) zijn niet alleen interessant vanuit het perspectief van het mededingingsrecht maar ook vanwege de arbeidsrechtelijke aspecten. De NMa hoopt een 'ratrace' op gang te brengen van bestuurders en werknemers die melding komen maken van een kartel. Het belang van een interne gedragscode wordt voor werkgevers steeds groter. Daarnaast neemt ook de verantwoordelijkheid en mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders en werknemers toe. Oplettendheid is dan ook geboden voor zowel de werkgever als de werknemer.

23 oktober 2007

De flex BV: een zegen?

Bij koninklijke boodschap is op 31 mei het wetsvoorstel tot vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht bij de Tweede Kamer ingediend. Aan de indiening van het voorstel is een uitvoerig preparlementair traject voorafgegaan op grond waarvan in de memorie van toelichting bij het voorstel wordt gesteld dat het wetsvoorstel aansluit bij de wensen die in de praktijk leven. Tot die praktijk behoren ook fusies en overnames. Reden om te bezien wat de flexibele bv voor de M&A-praktijk kan betekenen.

10 oktober 2007

Wat is afletteren op grootboekrekeningen?

Aflettteren is eigenlijk het 'afvinken' van mutaties op een grootboekrekening die bij elkaar horen. Bijvoorbeeld: u heeft EUR 100,- opgenomen. De ontvangst in de kas wordt geboekt als: kas, aan kruisposten. De afschrijving van de bank wordt geboekt als: kruisposten, aan bank. De twee mutaties op de rekening kruisposten kunnen tegen elkaar worden afgeletterd, immers de boeking is volledig en heeft geen toegevoegde waarde meer op het saldo van de grootboekrekening kruisposten.

07 oktober 2007

De groei voorbij?!

Nederland kan de komende twintig jaar weinig economische groei meer verwachten, stelt Jaap van Duijn. Na de ongekende welvaartsstijging sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we nu te kampen met verzadiging, vergrijzing en de concurrentie van nieuwe landen. Op termijn zal de bevolking gaan dalen. Voor onze rijkdom hebben we een hoge prijs betaald: een aanslag op het milieu, een overvol land, een verlies aan rust en ruimte. Aan meer materiële welvaart is nauwelijks behoefte - wel aan meer welzijn. Maar zijn we bereid de inspanningen te verrichten om terug te winnen wat verloren is gegaan?

05 oktober 2007

Terugvragen van buitenlandse BTW in de EU: Tijdrovend en ingewikkeld?

Het is mogelijk dat een Nederlands bedrijf buitenlandse BTW in rekening gebracht krijgt van een bedrijf dat is gevestigd in een andere EU lidstaat. Bijvoorbeeld bij een hotelovernachting, de huur van een auto, de aankoop van een dienst of de deelname aan een beurs. In principe zal geen buitenlandse BTW in rekening worden gebracht indien goederen worden aangekocht die vanuit die lidstaat naar Nederland worden verscheept.

01 september 2007

Deugdelijke controle, deugdelijke architectuur

Sinds de invoering van de code-Tabaksblat als reactie op de Ahold-affaire in 2003 komen de gevolgen van de fundamenteel gebrekkige accountantscontrole voor verantwoording en risico van het ondernemingsbestuur. Het bestuur dient op objectieve gronden te verklaren dat de controlesystemen adequaat en effectief zijn. Dat kan alleen als de controle enerzijds berust op fundamentele controleerbaarheid en anderzijds op een logisch stelsel van gegevensgerelateerde controles.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16