Accounting en verslaggeving

artikel-thumbnail

21 juli 2009

Pensioenwaardeoverdracht kost werkgever al gauw EUR 25.000 extra

Met de komst van de nieuwe Pensioenwet is ook op het gebied van waardeoverdrachten de overstap gemaakt naar marktwaardering. Dit betekent dat voor de bepaling van de overdrachtswaarde moet worden gerekend met een rentevoet op basis van de rentetermijnstructuur voor verplichtingen met een looptijd van 25 jaar met als peildatum 1 oktober van enig jaar. Voor waardeoverdrachten in 2009 wordt uitgegaan van de rente per 1 oktober 2008, zijnde 4,533%.

artikel-thumbnail

01 april 2009

Besluit (geconsolideerde) jaarrekening in werking getreden

Op 1 april 2009 is het 'Besluit van 20 maart 2009 tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschrift en omtrent de inhoud van het jaarverslag, ter uitvoering van Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening' in werking getreden.

Lees meer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16